ข่าว

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิสเสด็จทรงแสดงปาฐกถาพิเศษที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิสเสด็จทรงแสดงปาฐกถาพิเศษที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.15 น. ณ หอประชุมจุฬาฯ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิสเสด็จทรงแสดงปาฐกถาพิเศษต่อผู้นำศาสนาต่างๆ และประชาคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในหัวข้อ สร้างสะพานแห่งความเข้าใจและสันติสุข “Building Bridges for Peace and Understanding” โดยมีพระคาร์ดินัลฟรังซิส เซเวียร์เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช อาร์ชบิชอป แห่งเขตศาสนปกครองกรุงเทพฯ, ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ ภิรมย์ กมลรัตนกุล นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบิชอบ ยอแซฟชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขแห่งเขตศาสนปกครองนครราชสีมาและประธานกรรมาธิการฝ่ายเสวนาระหว่างศาสนา และ คริสตศาสนสัมพันธ์ของสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย ร่วมรับเสด็จ

เมื่อเสด็จขึ้นเวทีหอประชุมจุฬาฯ ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กราบทูลรายงานและถวายของที่ระลึกแด่พระประมุขแห่งพระศาสนจักรโรมันคาทอลิก ศาสตราจารย์ ดร.พิรงรอง รามสูต รองอธิการบดี ถวายสูจิบัตร บิชอป ยอแซฟชูศักดิ์  สิริสุทธิ์ กราบทูลต้อนรับ จากนั้น คณะนักร้องประสานเสียงจากหลากหลายกลุ่มศาสนา ประกอบด้วย คณะนักร้องประสานเสียงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะนักร้องประสานเสียงมูโค่พอ จากโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ และคณะนักร้องประสานเสียง Al-Aman จากโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ขับร้องเพลง “Peace Prayer” ภายใต้การอำนวยเพลงโดย อาจารย์ ดร.ภาวศุทธิ์ พิริยะพงษ์รัตน์

ในการนี้ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิส ทรงแสดงปาฐกถาในหัวข้อ “สร้างสะพานแห่งความเข้าใจและสันติสุข”  ความสมัครสมานสามัคคี ให้เกียรติแก่ทุกคนจะเป็นแรงบันดาลใจ เพื่อส่งเสริมความเป็นครอบครัวมนุษยชาติ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ จากนั้นคณะนักร้องประสานเสียง ขับร้องเพลง “Songs of Freedom” จบแล้ว สมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิสทรงถ่ายภาพหมู่ร่วมกับผู้นำศาสนาต่างๆ และผู้ทรงเกียรติทั้ง 18 คนบนเวที ก่อนเสด็จออกจากหอประชุมจุฬาฯ

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิส เสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่  20 – 23 พฤศจิกายน 2562 ตามคำเชิญของรัฐบาลไทยและสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 350 ปีแห่งการสถาปนามิสซังสยาม (ค.ศ.1669 – 2019) ครบรอบ 50 ปีแห่งสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยและนครรัฐวาติกัน (ค.ศ.1969 – 2019)

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X