ข่าวสารจุฬาฯ

นิสิตทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้รางวัลชนะเลิศผลงานวิจัยที่ออสเตรเลีย

นิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ชั้นปีที่ 6 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดผลงานวิจัย ในงานประชุมวิชาการ 33rd IADR-SEA Annual Scientific Meeting ซึ่งจัดร่วมกับ The 4th meeting of IADR- Asia Pacific region เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562  ณ เมือง Brisbane ประเทศ Australia

นิสิตที่ได้รับรางวัล ได้แก่

  • นทพ.วชิรวิทย์ สันตะวัน และ นทพ.วสุพล จึงกิจธนวัฒน์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ First Prize Winner 2019 IADR-SEA Unilever Hatton Divisional Award (Junior Category) จากงานวิจัยเรื่อง “Recombinant-human Osteopontin induced osteogenic related genes via calcium-binding protein-ALK1 signaling pathway” โดยมี ศ.ทพ.ดร. ประสิทธิ์ ภวสันต์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา โดยนิสิตจะได้ไปแข่งขันในงาน IADR General Meeting 2020 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาต่อไป
  • นทพ.ธนัชพร จินดานิล นทพ.จักรพล ฉายสุวรรณ นทพ.อรพิมล ชื่นชูธรรม และ นทพ.พีรกานต์ กับปราโน ได้รับรางวัลชนะเลิศ First Prize winner IADR-SEA Division/Joseph Lister Awards in Oral Disease Prevention จากงานวิจัยเรื่อง “Streptococcus mutans downregulated Candida albicans genes required for biofilm formation” โดยมี ผศ.ทญ.ดร. พนิดา ธัญญศรีสังข์ และ รศ.ทญ.ดร. อรนาฎ มาตังคสมบัติ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

อื่นๆ

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย