ข่าวสารจุฬาฯ

บรรยายชุด “กัมพุชภาษาเสวนา”

สาขาวิชาภาษาเขมร ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังการบรรยายชุด “กัมพุชภาษาเสวนา” เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง 501/2 – 3 อาคารมหาจักรีสิรินธร และห้อง 707 อาคารบรมราชกุมารี

  • การบรรยาย
    ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 หัวข้อ “จารึกเขมรกับวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติ” โดย รศ.ดร.ศานติ ภักดีคำ
  • การบรรยายครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 หัวข้อ “คติเกี่ยวกับสตรีในวรรณคดีเขมร” โดย ผศ.ดร.อารียา หุตินทะ
  • การบรรยายครั้งที่ 3 วันพุธที่ 1 เมษายน 2563 หัวข้อ “นิราศไทย-นิราศเขมร” โดย รศ.ดร.ศานติ ภักดีคำ
  • การบรรยายครั้งที่ 4 วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2563 หัวข้อ “คำยืมบาลีสันสกฤตในภาษาเขมร” โดย ผศ.ดร.กังวล คัชชิมา

ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังการบรรยายฟรี ไม่ต้องลงทะเบียนสำรองที่นั่งล่วงหน้า

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย