ข่าว

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตให้นิสิตหรือนักวิจัยจากต่างประเทศเดินทางกลับภูมิลำเนา

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตให้นิสิตหรือนักวิจัยจากต่างประเทศเดินทางกลับภูมิลำเนา

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ และประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยให้นิสิตหรือบุคลากรหลีกเลี่ยงหรืองดเดินทางไปยังต่างประเทศระหว่างวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น

เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตหรือนักวิจัยจากต่างประเทศที่มาศึกษาหรือทำวิจัย ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดินทางกลับภูมิลำเนาของตน ณ ต่างประเทศได้ จึงเห็นสมควรกำหนดแนวทางการอนุมัติหรืออนุญาตไว้ดังนี้

ข้อ ๑ ให้หัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับดูแลพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตให้นิสิต นักวิจัยหลังปริญญาเอก หรือนักวิจัยจากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเดินทางมาศึกษาหรือมาทำวิจัยด้วยทุนส่วนตัวหรือทุนใดก็ตาม เดินทางกลับไปยังภูมิลำเนาของตนเป็นการถาวรหรือเป็นการชั่วคราวได้

ข้อ ๒ ในการอนุมัติหรืออนุญาตตามข้อ ๑ ให้หัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับดูแลนำความเห็นของบุคคลดังต่อไปนี้มาประกอบการพิจารณาด้วย
(๑) อาจารย์ที่ปรึกษา ประธานหรือผู้อำนวยการหลักสูตรที่นิสิตสังกัด กรณีที่เป็นนิสิตจากต่างประเทศ
(๒) หัวหน้า ผู้ควบคุม หรือผู้กำกับดูแล กรณีที่เป็นนักวิจัยหลังปริญญาเอกหรือนักวิจัยจากต่างประเทศ

ข้อ ๓ เมื่อได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้เดินทางกลับภูมิลำเนาเป็นการชั่วคราวแล้ว นิสิต หรือนักวิจัยหลังปริญญาเอก หรือนักวิจัยจะกลับมาศึกษาหรือมาทำวิจัยได้ก็ต่อเมื่อพ้นจากวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ หรือวันอื่นตามที่กำหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย และเมื่อเดินทางกลับมาแล้ว จะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ของมหาวิทยาลัยและของรัฐบาลโดยเคร่งครัด

ข้อ ๔ กรณีที่มีเหตุผลหรือความจำเป็น หัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับดูแลอาจขออนุมัติปรับระยะเวลาการศึกษาหรือระยะเวลาตามสัญญารับทุนจากผู้มีอำนาจพิจารณาตามกฎ ระเบียบ หรือประกาศที่เกี่ยวข้องต่อไป

ข้อ ๕ กรณีมีปัญหาหรือข้อขัดข้องในการดำเนินการตามประกาศนี้ ให้หัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับดูแลวินิจฉัยชี้ขาด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์)
อธิการบดี

 

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X