ข่าว

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19

ตามที่ได้มีคำสั่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงว่าบัดนี้เชื้อโรค COVID-19 อยู่ในภาวะแพร่ระบาดใหญ่ทั่วโลกตามประกาศขององค์การอนามัยโลก และมีผู้ติดเชื้อโรคดังกล่าวในอัตราที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ให้ปิดสถานศึกษาทุกระดับชั้น  มหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรกำหนดมาตรการเพื่อลดโอกาสมิให้เชื้อโรคดังกล่าวแพร่ระบาดไปสู่นิสิต บุคลากร ตลอดจนประชาชน และเพื่อให้การดำเนินงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ และมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงเห็นสมควรออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้มหาวิทยาลัยปิดที่ทำการที่ตั้งในเขตกรุงเทพมหานครเป็นการชั่วคราวเป็นเวลา ๒๒ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อ ๒ ขอให้นิสิตและบุคลากรหลีกเลี่ยงการออกจากสถานที่พักอาศัย การเดินทางไปยังที่ชุมนุมชน หรือการพบปะบุคคลอื่นโดยไม่มีเหตุจำเป็น และมีหน้าที่ติดตามข่าวสารจากมหาวิทยาลัยอย่างใกล้ชิด

ข้อ ๓ ให้จัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาในรูปแบบออนไลน์

หากมีการวัดและประเมินผลในระหว่างเวลาที่กำหนดไว้ตามประกาศนี้ ให้ผู้สอนพิจารณาปรับรูปแบบการวัดและประเมินผลโดยใช้วิธีการอื่นนอกจากการทำข้อสอบในห้องสอบหรือการอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม เช่น การสอบในรูปแบบออนไลน์ (Online Examination) การมอบหมายงาน (Assignment) การทำรายงาน (Report) หรือการทำข้อสอบนอกห้องสอบ (Take-home Examination) หรือการวัดและประเมินผลเป็นระยะระหว่างที่มีการเรียนการสอน

ข้อ ๔ เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้บุคลากรปฏิบัติงาน ณ สถานที่พักอาศัยของตนเอง และพร้อมรับการติดต่อหรือสั่งการจากผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ ตลอดจนรักษาระเบียบวินัยในการปฏิบัติงานโดยเคร่งครัด

ให้หัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับการปฏิบัติงานหรือกำกับดูแล มอบหมายงานให้บุคลากรปฏิบัติตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ต้องให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้น้อยที่สุด

ข้อ ๕ กรณีงานที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย การตรวจคัดกรองเชื้อโรค COVID-19 การดูแลนิสิตที่พักในหอพักของมหาวิทยาลัย หรืองานอื่นตามที่มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานประกาศกำหนด ให้บุคลากรนั้นมาปฏิบัติงานเท่าที่จำเป็น โดยให้หัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับการปฏิบัติงานหรือกำกับดูแล ปรับวันหรือเวลามาปฏิบัติงานของบุคลากรนั้นให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์

ข้อ ๖ ในกรณีจำเป็นเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน หัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับการปฏิบัติงานหรือกำกับดูแล อาจจัดให้มีการประชุมหรือปรึกษาหารือระหว่างบุคลากรผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสั่งให้บุคลากรคนใดมาปฏิบัติงานเท่าที่จำเป็นก็ได้

ข้อ ๗ หัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับการปฏิบัติงานหรือกำกับดูแล อาจกำหนดรายละเอียดหรือแนวทางปฏิบัติเพื่อดำเนินการให้สอดคล้องกับประกาศนี้ก็ได้

ข้อ ๘ กรณีที่มีปัญหาหรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ ให้หัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับการปฏิบัติงานหรือกำกับดูแล วินิจฉัยชี้ขาด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๓

 

(ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์)

อธิการบดี

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X