ข่าว

การเบิกค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุในช่วงการระบาดของโรค COVID-19

การเบิกค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุในช่วงการระบาดของโรค COVID-19

 

ฝ่ายทุนการศึกษาและบริการนิสิต สำนักบริหารกิจการนิสิต จุฬาฯ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของนิสิตในช่วงการระบาดของโรค COVID-19 ดังนี้

–  เตรียมเอกสารการขอเบิกค่ารักษา กรอกแบบฟอร์ม โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.sa.chula.ac.th/service/ประกันอุบัติเหตุ

 จากนั้นส่งแบบฟอร์ม พร้อมต้นฉบับใบเสร็จค่ารักษาทั้งหมด ใบรับรองแพทย์ในวันที่ไปหาหมอ และสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารของนิสิต สแกนถ่ายเอกสารส่ง Email มาที่ CU-Corner@outlook.com พร้อมแจ้งเลข Tracking จากไปรษณีย์ด้วย

– นำเอกสารส่งทางไปรษณีย์ โดยส่งแบบลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น วงเล็บเหนือชื่อผู้รับว่า “เอกสารเบิกค่ารักษาพยาบาล” ส่งไปที่นายณัฐชาต โชติขจรไทย อาคารวิทยนิเวศน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 254 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ fanpage facebook ฝ่ายทุนการศึกษาและบริการนิสิต จุฬาฯ โทร. 08-1453-3233 และ 09-3936-9255

 

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X