ข่าวสารจุฬาฯ

ลงนามความร่วมมือ“ โครงการ K9 Dogs sniff COVID-19 ”

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 ณ ตึกอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ศ.น.สพ.ดร.รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช คณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ลงนามความร่วมมือวิจัยร่วมกับบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ในโครงการวิจัยเรื่อง “K9 Dogs sniff COVID-19” ซึ่งมี ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม เป็นที่ปรึกษา ศ.สพ.ญ.ดร.เกวลี ฉัตรดรงค์ เป็นหัวหน้าโครงการ รศ.สพ.ญ.ดร.สมพร เตชะงามสุวรรณ ผศ.นพ.โอภาส พุทธเจริญ ผศ.นพ.ธิติวัฒน์ ศรีประสาธน์ และ อ.สพ.ญ.ดร.จุฑามาศ เบ็ญจนิรัตน์ เป็นผู้ร่วมโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกสุนัขดมกลิ่นใช้งานคัดกรองผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 แบบไม่แสดงอาการ เป็นการลดการใช้การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ และเพิ่มศักยภาพในการคัดกรองผู้เดินทางเข้าประเทศไทย และนำไปสู่การฝึกสุนัขใช้งานตรวจวิเคราะห์โรคต่าง ๆ ในมนุษย์ต่อไป

อื่นๆ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย