ข่าวสารจุฬาฯ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ต้อนรับ ผู้บริหารโรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ศ.น.สพ.ดร.รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และผู้บริหารคณะ ต้อนรับคณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ซึ่งมาเยือนคณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อหารือความร่วมมือทางด้านการศึกษา และฟังการแนะแนวการศึกษาต่อในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต พร้อมทั้งเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์โรคแมวเพื่อความเป็นเลิศ แผนกสัตว์เลี้ยงพิเศษ แผนกจักษุคลินิก แผนกสูติกรรมฯ โรงพยาบาลสัตว์เล็กศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำฯ และส่วนจัดแสดงกายวิภาคทางสัตวแพทย์เมื่อวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม 4 อาคารชัยอัศวรักษ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาฯ

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย