ข่าวสารจุฬาฯ

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน

ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

______________________

ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปแล้วนั้น มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นว่ายังมีเหตุการณ์สืบเนื่องซึ่งส่งผลกระทบต่อความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางมายังมหาวิทยาลัยของนิสิตและบุคลากร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ และมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงเห็นควรให้ดำเนินการดังนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อ ๒ ขอให้นิสิตและบุคลากรใช้ความระมัดระวังและพึงหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ที่อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยได้ โดยขอให้ศึกษาเส้นทางการเดินทางก่อนออกเดินทางทุกครั้ง รวมทั้งขอให้ปฏิบัติตามแนวทางของรัฐและมหาวิทยาลัยในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ด้วย

ข้อ ๓ ขอให้บุคลากรมาปฏิบัติงานในเวลาทำการปกติหรือเวลาอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ หากหัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับการปฏิบัติงานหรือกำกับดูแล เห็นว่ามีความจำเป็นเกี่ยวกับความปลอดภัยและความสะดวกในการเดินทาง จะอนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเดินทางกลับที่พักอาศัยเร็วกว่าเวลาปฏิบัติงานปกติก็ได้   ทั้งนี้ ขอให้ประชาสัมพันธ์หรือสื่อสารให้บุคลากรและบุคคลที่เกี่ยวข้องทราบเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านสื่ออย่างเป็นทางการ

ในกรณีที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับการปฏิบัติงานหรือกำกับดูแลจะสั่งและมอบหมายงานให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติ ณ ที่พักอาศัยของตนก็ได้ และถ้าหากมีคำสั่งเช่นว่านั้น บุคลากรนั้นจะต้องปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ รวมทั้งรักษาวินัยในการปฏิบัติงานโดยเคร่งครัด

ข้อ ๔ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาต่าง ๆ สำหรับนิสิต ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนงานว่าจะปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบใดเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยขอให้เน้นการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์

ข้อ ๕ ในการจัดกิจกรรมหรือการดำเนินการอื่นนอกจากการเรียนการสอน ให้หัวหน้าส่วนงานหรือ รองอธิการบดีที่กำกับการปฏิบัติงานหรือกำกับดูแล วินิจฉัยสั่งการหรือดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๖ ในการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม หรือการดำเนินการอื่นใดสำหรับโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถมและฝ่ายมัธยม) ให้คณบดีคณะครุศาสตร์ วินิจฉัยสั่งการหรือดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๗ ในการวินิจฉัยสั่งการหรือการดำเนินการใด ๆ ตามข้อ ๓ ข้อ ๔ ข้อ ๕ หรือข้อ ๖ ขอให้หัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับการปฏิบัติงานหรือกำกับดูแล คำนึงถึงความปลอดภัยตลอดจนความสะดวกในการเดินทางมาหรือเดินทางกลับของนิสิต นักเรียน และบุคลากรเป็นสำคัญ

ข้อ ๘ กรณีที่มีปัญหาหรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ ให้หัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับการปฏิบัติงานหรือกำกับดูแล เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

ทั้งนี้ หากสถานการณ์มีความเปลี่ยนแปลงเป็นประการใด มหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบโดยเร็ว

ประกาศ ณ วันที่  ๑๓  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓               

(ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต  เอื้ออาภรณ์)
อธิการบดี

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และท่านสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาตทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้ที่มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ได้อย่างเป็นปกติ ท่านไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน โดยมีจุดประสงค์คือนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้มีคุณภาพ และสร้างประสบการณ์ที่ดีกับผู้ใช้งาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราอาจไม่สามารถวัดผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้ดีขึ้นได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า