ข่าว

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2563

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2563

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เรื่อง แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 (ฉบับที่ ๒)

_____________________

ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปแล้วนั้น ปรากฏว่ามีการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 เป็นวงกว้างในหลายจังหวัด  ทั้งมีผู้ติดเชื้อภายในประเทศเป็นจำนวนมาก มหาวิทยาลัยห่วงใยและตระหนักถึงสุขภาพของนิสิตและบุคลากรเป็นอย่างยิ่ง จึงเห็นสมควรประกาศแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เพิ่มเติม เพื่อลดโอกาสในการติดเชื้อโรคดังกล่าวดังนี้

ข้อ ๑ ขอให้นิสิตและบุคลากรหลีกเลี่ยงการพบปะบุคคลอื่นโดยไม่มีเหตุจำเป็น ปฏิบัติตนเพื่อหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะติดเชื้อโรค COVID-19 และหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง รวมทั้งมีหน้าที่ติดตามข่าวสารจากมหาวิทยาลัยอย่างใกล้ชิด

ข้อ ๒ เว้นแต่บุคลากรที่มีหน้าที่จำเป็นต้องมาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยตามที่หัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับการปฏิบัติงานหรือกำกับดูแลกำหนด ให้บุคลากรอื่นปฏิบัติงาน ณ สถานที่พักอาศัยของตนเอง และพร้อมรับการติดต่อหรือสั่งการจากผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ ทั้งนี้ ขอให้ปฏิบัติงานโดยเต็มกำลังความสามารถและรักษาวินัยในการปฏิบัติงานโดยเคร่งครัด

ให้หัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับการปฏิบัติงานหรือกำกับดูแล มอบหมายงานให้บุคลากรปฏิบัติตามที่เห็นสมควร โดยต้องไม่ทำให้งานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนิสิตหรือประชาชนเสียหาย และเกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้น้อยที่สุด

ข้อ ๓ ขอให้นิสิตหรือบุคลากรที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต้องเดินทางมายังมหาวิทยาลัยแจ้งต่อหัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับการปฏิบัติงานหรือกำกับดูแลเพื่อพิจารณาอนุญาต

ข้อ ๔ เพื่อให้การดำเนินการของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย หัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับการปฏิบัติงานหรือกำกับดูแลอาจจัดให้มีการดำเนินการใด ๆ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งอาจสั่งการหรือดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามประกาศนี้  หรือออกประกาศแนวปฏิบัติของส่วนงานเพิ่มเติมจากประกาศนี้ก็ได้

ข้อ ๕  ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน หัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับการปฏิบัติงานหรือกำกับดูแลมีอำนาจสั่งให้บุคลากรคนใดมาปฏิบัติงานก็ได้

ข้อ ๖ กรณีที่มีความเสี่ยงหรือสงสัยว่าจะติดเชื้อโรค COVID-19 ขอให้นิสิตหรือบุคลากรเฝ้าสังเกตว่ามีอาการของโรค COVID-19 หรือไม่ หากมีอาการหรือเกิดความกังวลใจว่าจะติดเชื้อโรคดังกล่าว สามารถติดต่อศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๒๑๘-๐๕๖๘ (ในวันและเวลาทำการ) หรือสายด่วนที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๑-๗๖๑-๐๙๘๘ (ตลอด ๒๔ ชั่วโมง) เพื่อขอรับคำปรึกษาหรือนัดหมายมาตรวจคัดกรอง

ข้อ ๗  นิสิตหรือบุคลากรคนใดที่ฝ่าฝืนการปฏิบัติตามประกาศนี้อาจถูกลงโทษทางวินัย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ หากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงเป็นประการใด มหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบโดยเร็วต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

   (ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์)

                      อธิการบดี

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X