ข่าว

ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาฯ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสามหน่วยงาน

ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาฯ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสามหน่วยงาน

ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) แสดงความพร้อมและศักยภาพในการรองรับงานวิจัยกับหน่วยงานจากภาครัฐ เอกชน และศูนย์วิจัยไพรเมทระดับนานาชาติ รวมทั้งสิ้น สามหน่วยงาน โดยมี ศ.ดร.สุจินดา มาลัยวิจิตรนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ลงนามความร่วมมือ และได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม รองอธิการบดี กำกับดูแลด้านงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร.นพ.จรุง เมืองชนะ ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ รองผู้อำนวยการ สวทช. ตลอดจนนักวิจัยในโครงการ ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามกับสามหน่วยงาน ได้แก่

– ความร่วมมือระหว่างศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาฯ กับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ซึ่งเป็นหน่วยงานจากภาครัฐ เพื่อร่วมมือในการนำวัคซีนต้นแบบไปทดสอบความปลอดภัยและประสิทธิผลในสัตว์ทดลองกลุ่มไพรเมท โดยมี ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นผู้ลงนามความร่วมมือ
– ความร่วมมือระหว่างศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาฯ กับ บริษัท BioNet-Asia จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนชั้นนำด้านการผลิตวัคซีนของประเทศไทย เพื่อร่วมมือวิจัย พัฒนาและทดสอบวัคซีนต้นแบบในสัตว์ไพรเมท โดยมีคุณวิฑูรย์ วงศ์หาญกุล ประธานบริษัท เป็นผู้ลงนามความร่วมมือ
– ความร่วมมือระหว่างศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาฯ กับ Primate Research Center, Bogor Agricultural University ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยไพรเมทที่ได้รับรองมาตรฐานสากล เพื่อร่วมพัฒนางานวิจัยในสัตว์ไพรเมทให้มีคุณภาพ ทั้งด้านวิชาการและด้านสุขภาพสัตว์ไพรเมท แลกเปลี่ยน องค์ความรู้ พัฒนางานวิจัยและวิชาการของอาเซียน ให้ก้าวไปสู่ระดับสากล เป็นการสร้างความแข็งแกร่งด้านงานวิจัยในสัตว์ไพรเมทระดับนานาชาติ โดยมี Drh Huda S. Darusman ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นผู้ลงนามความร่วมมือ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับทั้งสามหน่วยงาน จะเป็นจุดหมายสำคัญของประเทศและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แสดงถึงศักยภาพในการรองรับงานวิจัยและพัฒนายา วัคซีน และเวชภัณฑ์ของประเทศไทยได้อย่างครบวงจรภายในประเทศ พร้อมที่จะรองรับการให้บริการงานวิจัยแก่ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนระดับนานาชาติ ของศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาความมั่นคงทางยา วัคซีน และเวชภัณฑ์ของประเทศอย่างยั่งยืน

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X