ข่าวสารจุฬาฯ

สถาบันภาษา จุฬาฯ อบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรต่างๆ

สถาบันภาษา จุฬาฯ จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรต่างๆ  ในรูปแบบออนไลน์ผ่านทางโปรแกรม ZOOM รวมทั้งสิ้น 6 หลักสูตร ดังนี้

หลักสูตรการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล – ระดับต้น (15 ชั่วโมง)

Effective Communication (Beginner – Pre-intermediate Level)

ระหว่างวันที่  6,13, 20,27 มีนาคม 3 เมษายน 2564  เวลา 09.00 – 12.00 น.


หลักสูตรเตรียมสอบ IELTS (48 ชั่วโมง)

ระหว่างวันที่ 6,13,20, 27 มีนาคม 3,10,17, 24 เมษายน, 1,8,15,22,29 พฤษภาคม  5,12,19  มิถุนายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น.


หลักสูตรเตรียมสอบ CU – TEP (36 ชั่วโมง )

ระหว่างวันที่  6,13,20,27 มีนาคม 3,10,17,24 เมษายน 1,8,15,22 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.


หลักสูตรการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล – ระดับสูง (15 ชั่วโมง)

Effective Communication (Intermediate – Advanced Level)

ระหว่างวันที่ 6,13,20,27  มีนาคม 3 เมษายน  2564  เวลา 13.00-16.00 น .


หลักสูตรการอ่านและการเขียนอย่างมีประสิทธิผล – ระดับสูง (15 ชั่วโมง)

Effective Reading and Writing (Intermediate – Advanced Level)

ระหว่างวันที่ 6,13,20 ,27 มีนาคม 3 เมษายน 2564  เวลา 13.00 -16.00 น.


หลักสูตรการอ่านและการเขียนอย่างมีประสิทธิผล – ระดับต้น (15 ชั่วโมง)

Effective Reading and Writing (Beginner – Pre-intermediate Level)

ระหว่างวันที่  6,13, 20,27 มีนาคม 3 เมษายน 2564  เวลา 13.00-16.00 น.


รับสมัครตั้งแต่บัดนี้  – 28  กุมภาพันธ์ 2564 ที่ https://www.culi.chula.ac.th/asd/asd-asc.html
สอบถามรายละเอียดได้ที่ somjit.k@chula.ac.th หรือ http://www.facebook.com/CULIChula

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย