ข่าวสารจุฬาฯ

ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ ปิดให้บริการ 12 – 28 ก.พ. 2564

ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ ปิดการให้บริการ ระหว่างวันที่ 12 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 ตามประกาศของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรื่องการปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.cusc.chula.ac.th/wordpress/

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย