ข่าวสารจุฬาฯ

“สะพานบุญ” หนุนวัคซีน ‘จุฬาฯ – ใบยา’

เมื่อวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ คุณวิลาสินี นฤปกรณ์ ประธานกรรมการมูลนิธิสะพานบุญ มอบเงินบริจาค จำนวน 300,000 บาท ให้แก่ นายมกร พงษ์ธนพฤกษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิซียูเอ็นเทอร์ไพรส์ เพื่อเป็นกำลังใจให้นักวิจัยไทยที่กำลังเร่งวิจัยพัฒนา และผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อคนไทย โดยมีคุณอรัญญา ตริยานนท์ รองประธานกรรมการ คุณปุณยวีร์ เนาวรัตน์พงษ์ เลขานุการมูลนิธิสะพานบุญ และ ผศ.ภญ.ดร.สุธีรา เตชคุณวุฒิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท ใบยา ไฟโตฟาร์ม จำกัด ร่วมในพิธี

อื่นๆ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย