ข่าวสารจุฬาฯ

อบรมวิชาการ “การประเมินผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบ และผู้ป่วยก่อนได้รับการดมยาสลบ”

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับโรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
จัดอบรมวิชาการออนไลน์เรื่อง “การประเมินผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบ และผู้ป่วยก่อนได้รับการดมยาสลบ”
ในวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564  เวลา 13.00 – 16.00 น.

โดยมี อ.นพ.ทพ.วรภัทร ตราชู   ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ อ.นพ.ปวัตน์ พื้นแสน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 
และ อ.พญ.ชนัญญา โพธิสุข แพทย์ประจำโรงพยาบาลศิครินทร์ เป็นวิทยากร

ผู้สนใจสามารถรับชมได้ทาง FACEBOOK LIVE คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.dent.chula.ac.th/dent_2017/news_detail.php?id=2287

อื่นๆ

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย