ข่าวสารจุฬาฯ

ตลาดสามย่าน สู้ภัยโควิดปูพรมตรวจหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุก ฉีดวัคซีนให้ผู้ค้าและทีมงานให้ได้ 100 %

สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ (PMCU) ร่วมกับคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์ฉีดวัคซีนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ จามจุรีสแควร์ ดำเนินการมาตรฐานระดับสูง ปูพรมตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบเชิงรุกทั้งตลาดให้กับพ่อค้า แม่ค้า พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานรักษาความสะอาด และพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แบบเข้มข้น

และเตรียมฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรค ลดความรุนแรงของอาการที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผู้ที่ผ่านการตรวจแล้วจะติดบัตรประจำตัวเพื่อยืนยันว่าได้ผ่านการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 และได้ผลเป็นลบ พร้อมรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จามจุรีสแควร์ ต่อไป

ตลาดสามย่านมีความห่วงใยทั้งคู่ค้า พนักงานร้านค้า เจ้าหน้าที่และผู้ใช้บริการในการลดความเสี่ยงและรักษาสุขภาพที่ดี ห่างไกลโควิดไปด้วยกัน และยังให้ความสำคัญในส่วนของแรงงานต่างด้าวโดยปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล และมาตรการด้านความปลอดภัยทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด อาทิ การรณรงค์ให้สวมหน้ากากอนามัย จัดจุดล้างมือด้วยเจล แอลกอฮอลล์ การจัดระบบการชำระค่าสินค้าผ่านระบบออนไลน์ ฯลฯ  รวมทั้งการร่วมกับสำนักงานเขตปทุมวันฉีดพ่นฆ่าเชื้ออย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการตรวจคัดกรองและฉีดวัคซีนปูพรม 100% ในครั้งนี้

อื่นๆ

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย