ข่าวสารจุฬาฯ

จุฬาฯ ขยายเวลางานทะเบียนนิสิต ภาคการศึกษาปลาย ปี 2563

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขยายเวลาการดำเนินงานต่างๆ เกี่ยวกับงานทะเบียนนิสิต ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 สำหรับนิสิตทุกระดับการศึกษา ระบบทวิภาค ประกอบด้วย การสอบปลายภาค / กำหนดส่งเกรด/ผลการศึกษา และนิสิตบัณฑิตศึกษาทั้งระบบทวิภาค/ตรีภาค ประกอบด้วย การส่งและเผยแพร่วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และรายงานการค้นคว้าอิสระ การเห็นชอบการสำเร็จการศึกษาของคณะกรรมการบริหารคณะ/หน่วยงาน และการรับพระราชทานปริญญาบัตร โดยมีรายละเอียดดังนี้

– นิสิตทุกระดับการศึกษา ระบบทวิภาค 

          * กรณีสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 สอบปลายภาค ระหว่างวันที่ 10 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2654 กำหนดส่งเกรด / ผลการศึกษา วันที่ 16 มิถุนายน 2564

          * กรณีสำเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 และยังไม่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 สอบปลายภาคระหว่างวันที่ 10 พฤษภาคม – 16 กรกฎาคม 2654 กำหนด     ส่งเกรด / ผลการศึกษา วันที่ 29 กรกฎาคม 2564

ทั้งนี้ขอให้ คณะ / หน่วยงานส่งเกรดนิสิตที่จะสำเร็จการศึกษาให้ทันตามกำหนดเนื่องจากมีผลต่อการอนุมัติการสำเร็จการศึกษา โดยคณะกรรมการบริหารคณะ/หน่วยงานต้องเห็นชอบการสำเร็จการศึกษาภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2564 นิสิตจึงมีสิทธิ์รับพระราชทานปริญญาบัตรในปีการศึกษา 2563

          – กรณีนิสิตบัณฑิตศึกษาทั้งระบบทวิภาค / ตรีภาค ที่จะสำเร็จการศึกษา ปี 2653

          วันสุดท้ายของการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และรายงานการค้นคว้าอิสระ นิสิตกลุ่ม 1 วันที 23 กรกฎาคม 2564  นิสิตกลุ่ม 2 วันที่  7 กันยายน 2564

          วันสุดท้ายการเผยแพร่วิทยานิพนธ์การค้นคว้าอิสระ นิสิตกลุ่ม 1 วันที่ 3 สิงหาคม 2564 นิสิตกลุ่ม 2 วันที่ 17 กันยายน 2564

          วันสุดท้ายของการเห็นชอบการสำเร็จการศึกษาของคณะกรรมการบริหารคณะ / หน่วยงาน นิสิตกลุ่ม1 วันที่ 6 สิงหาคม 2564  นิสิตกลุ่ม 2 วันที่ 22 กันยายน 2564

          วันรับพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 7 – 8 ตุลาคม 2564 สำหรับนิสิตกลุ่ม 2 พร้อมปีการศึกษา 2564 (จะประกาศให้ทราบต่อไป)

            ผู้ขอสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 แต่ไม่สามารถสำเร็จการศึกษาตามเวลาที่กำหนดให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชา หรือรักษาสถานภาพการเป็นนิสิตโดยได้รับการยกเว้นค่าปรับ

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.reg.chula.ac.th

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย