ข่าวสารจุฬาฯ

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษา สำหรับภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ยังมีความรุนแรงและยืดเยื้อต่อเนื่อง แต่เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโควิด-19 เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงเห็นสมควรปรับแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษา สำหรับภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ให้เป็นรูปแบบออนไลน์ทั้งหมด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ด้านการเรียนการสอน

                        (๑) ให้ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ทั้งหมด ในสองลักษณะดังต่อไปนี้

                                    (ก) รูปแบบที่นิสิตสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ทุกที่ทุกเวลา (Asynchronous Learning) โดยต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิตไว้อย่างชัดเจน

                                    (ข) รูปแบบที่นิสิตทั้งชั้นเรียนได้มีโอกาสอภิปรายและเรียนรู้ร่วมกันในเวลาเดียวกันผ่านระบบเสมือนจริง (Synchronous Virtual Learning) ทั้งนี้ ไม่ควรเป็นการสอนทางเดียวโดยอาจารย์ แต่ควรเน้นการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนิสิตกับอาจารย์ เช่น การอภิปราย การแก้โจทย์ปัญหา การเรียนรู้แบบ problem-based learning เป็นต้น

                        หัวหน้าส่วนงานอาจกำหนดให้รายวิชาใดจัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือให้มีการผสมผสานทั้งสองรูปแบบเข้าด้วยกันให้เหมาะสมตามลักษณะของรายวิชาก็ได้

                        (๒) กรณีการจัดการอภิปรายและเรียนรู้ร่วมกันในเวลาเดียวกันผ่านระบบเสมือนจริง (Synchronous Virtual Learning) ผู้สอนควรจัดการเรียนการสอนในช่วงเวลาปกติของรายวิชา หากมีความจำเป็นต้องจัดการเรียนการสอนนอกเวลาปกติ ให้ผู้สอนตกลงวัน-เวลาในการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมร่วมกับนิสิต

                        (๓) หัวหน้าส่วนงานอาจพิจารณาให้มีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาคปฏิบัติในสถานที่ตั้งในกรณีที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

                                    (ก) เป็นรายวิชาที่มีนิสิตที่ศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายลงทะเบียนเรียนอยู่ และเป็นรายวิชาที่ต้องใช้ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ในการเรียนที่มีขนาดใหญ่ หรือที่มีเฉพาะในมหาวิทยาลัยเท่านั้น

                                    (ข) เป็นรายวิชาที่ต้องมีการฝึกปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานสภาวิชาชีพ ซึ่งหากไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ จะส่งผลให้นิสิตไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามมาตรฐานที่สภาวิชาชีพกำหนดไว้

                        ทั้งนี้ ผู้ที่จะเข้ามาในสถานที่ตั้งได้จะต้องได้รับวัคซีนครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค COVID-19 ตามที่ทางราชการ มหาวิทยาลัย หรือสภาวิชาชีพกำหนดอย่างเคร่งครัด และต้องใช้ความระมัดระวังอย่างที่สุดที่จะมิให้เกิดการติดเชื้อโรคจากการมาฝึกปฏิบัติในรายวิชานั้น ถ้าหากมีกรณีติดเชื้อโรคขึ้น ส่วนงานมีหน้าที่ต้องชี้แจงและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ รวมทั้งดำเนินการอื่นใดเพื่อป้องกันหรือยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าวโดยเร็ว

                        รายวิชาภาคปฏิบัติหมายความรวมถึงรายวิชาที่ต้องมีกิจกรรมการเรียนแบบฝึกทักษะปฏิบัติประเภทเดี่ยวหรือกลุ่ม (เช่น วิชา Studio, Skill, Perform, Ensemble, รายวิชาทางคลินิก) หรือรายวิชาที่มีลักษณะการเรียนการสอนในรูปแบบที่คล้ายคลึงกัน

ข้อ ๒  ด้านการฝึกงาน การทัศนศึกษา หรือการดูงานภายในประเทศของแต่ละหลักสูตร

                        (๑) ให้ปรับรูปแบบการฝึกงาน การทัศนศึกษา หรือการดูงานของแต่ละหลักสูตรเป็นแบบออนไลน์ทั้งหมด โดยให้ใช้การมอบหมายงาน (Assignment Based) ให้ทำงานที่บ้าน (Work from Home) หรือมอบหมายงานในลักษณะที่เป็นโครงการ (Project Based) และนัดประเมินหรือให้ข้อสังเกตแก่นิสิตเป็นระยะ ๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ ทั้งนี้การปรับรูปแบบการฝึกงาน การทัศนศึกษา หรือการดูงานจะต้องพิจารณาไม่ให้กระทบต่อเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรหรือข้อกำหนดของสภาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

                        หัวหน้าส่วนงานอาจพิจารณาให้นิสิตออกไปฝึกงาน ทัศนศึกษา หรือดูงานภายในประเทศได้เฉพาะกรณีที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งซึ่งไม่สามารถปรับรูปแบบกิจกรรมเป็นลักษณะอื่นได้ หรือกิจกรรมนั้นเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาตามข้อ ๑ (๓) ทั้งนี้ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค COVID-19 ตามที่ทางราชการ มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานนั้น ๆ กำหนดอย่างเคร่งครัด และต้องใช้ความระมัดระวังอย่างที่สุดที่จะมิให้เกิดการติดเชื้อโรคจากกิจกรรมดังกล่าว ถ้าหากมีกรณีติดเชื้อโรคขึ้น ส่วนงานมีหน้าที่ต้องชี้แจงและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ รวมทั้งดำเนินการอื่นใดเพื่อป้องกันหรือยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าวโดยเร็ว

                        (๒) สำหรับกิจกรรมหรือโครงการด้านวิชาการใด ๆ ที่มีนิสิตหรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยเดินทางไปต่างประเทศ หรือมีนิสิตหรือบุคลากรจากต่างประเทศเดินทางเข้ามายังราชอาณาจักรไทย ให้ปฏิบัติตามประกาศหรือคำสั่งของรัฐบาลและมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด                       

ข้อ ๓ การวัดและการประเมินผลผู้เรียน ให้ปรับรูปแบบเป็นการใช้วิธีการผ่านช่องทางออนไลน์ทั้งหมด เช่น การสอบในรูปแบบออนไลน์ (Online Examination) การมอบหมายงาน (Assignment) การทำรายงาน (Report) หรือการทำข้อสอบนอกห้องสอบ (Take-home Examination) หรือการวัดและประเมินผลแบบออนไลน์ในรูปแบบอื่นเป็นระยะ ๆ

            หัวหน้าส่วนงานอาจพิจารณาให้มีการจัดการวัดและการประเมินผลผู้เรียนรายวิชาภาคปฏิบัติในสถานที่ตั้งได้ในกรณีรายวิชาตามข้อ ๑ (๓) และต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ ๑ (๓) อย่างเคร่งครัด

ข้อ ๔ การดำเนินการตามข้อ ๑ ถึงข้อ ๓ ทุกรายวิชาต้องสื่อสารให้นิสิตรับทราบล่วงหน้าถึงขั้นตอน กระบวนการ หรือรายละเอียดของการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลของรายวิชาที่ปรับเปลี่ยนไป

ข้อ ๕ ให้หัวหน้าส่วนงานกำหนดผู้รับผิดชอบในด้านต่าง ๆ ตามข้อ ๑ ถึงข้อ ๓ ซึ่งรวมถึงกิจกรรมด้านวิชาการที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการเรียนการสอน  เช่น  การปฐมนิเทศนิสิต  การสอบเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน  และให้จัดระบบต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับประกาศหรือคำสั่งของทางราชการและมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด

ข้อ ๖ การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตร เช่น การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์ การสอบปฏิบัติ ให้ปรับรูปแบบเป็นการใช้วิธีการผ่านช่องทางออนไลน์ทั้งหมด และหลักสูตรต้องสื่อสารให้ผู้สมัครรับทราบล่วงหน้าถึงขั้นตอนรายละเอียดของการสอบคัดเลือกที่เปลี่ยนแปลงไป

            หัวหน้าส่วนงานจะพิจารณาจัดการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรในสถานที่ตั้งได้เฉพาะกรณีที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งและไม่สามารถปรับการสอบเป็นรูปแบบออนไลน์ได้ ทั้งนี้ผู้ที่จะเข้ามาในสถานที่ตั้งได้จะต้องได้รับวัคซีนครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค COVID-19 ตามที่ทางราชการ มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานนั้น ๆ กำหนดอย่างเคร่งครัด และต้องใช้ความระมัดระวังอย่างที่สุดที่จะมิให้เกิดการติดเชื้อโรคจากกิจกรรมดังกล่าว ถ้าหากมีกรณีติดเชื้อโรคขึ้น ส่วนงานมีหน้าที่ต้องชี้แจงและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ รวมทั้งดำเนินการอื่นใดเพื่อป้องกันหรือยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าวโดยเร็ว

ข้อ ๗ ในการดำเนินการตามประกาศนี้ ให้หัวหน้าส่วนงานเป็นผู้วินิจฉัยสั่งการหรือกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควรเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับความในประกาศนี้

ข้อ ๘ กรณีมีปัญหาหรือข้อขัดข้องเกี่ยวกับการดำเนินการตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายมีอำนาจวินิจฉัยสั่งการ

ข้อ ๙ ในกรณีที่มีสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปเป็นประการใด มหาวิทยาลัยจะรีบแจ้งให้ทุกส่วนงานทราบโดยเร็วต่อไป

ประกาศ ณ วันที่  ๑๙  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์)

อธิการบดี

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และท่านสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาตทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้ที่มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ได้อย่างเป็นปกติ ท่านไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน โดยมีจุดประสงค์คือนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้มีคุณภาพ และสร้างประสบการณ์ที่ดีกับผู้ใช้งาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราอาจไม่สามารถวัดผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้ดีขึ้นได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า