ข่าวสารจุฬาฯ

อบรมช่างชุมชนเชิงปฏิบัติการ “ความรู้การปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ”

ศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน จุฬาฯ (Chula UDC) ร่วมกับหน่วยวิจัยและออกแบบเพื่อคนทั้งมวล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และหน่วยงานต่างๆ จัดการอบรมช่างชุมชนเชิงปฏิบัติการ “เสริมสร้างความรู้ในการปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ” ในโครงการการปรับสุขภาพแวดล้อมผู้สูงอายุท้องถิ่นไทยและโครงการการออกแบบปรับปรุงบ้านที่มีความเสื่อมโทรมมากสำหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ภายใต้แผนงานวิจัยรูปแบบที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุไทย เพื่อส่งเสริมสุขภาพกาย-ใจ และแนวคิดชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

จัดอบรมในวันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00-16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมออนไลน์ผ่าน google form ได้ที่ https://bit.ly/2U7foRo

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.08-0875-7270 หรือ https://facebook.com/ud.tham2558/

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย