ข่าวสารจุฬาฯ

เสวนาออนไลน์ เรื่อง “อาณาบริเวณศึกษาของโลกมลายูใน ม.อ.ปัตตานี พัฒนาการและความต่อเนื่อง”

สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ จัดการประชุมเสวนาเชิงวิชาการออนไลน์ ในหัวข้อเรื่อง “อาณาบริเวณศึกษาของโลกมลายู ใน ม.อ.ปัตตานี พัฒนาการและความต่อเนื่อง” ในวันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 – 17.00 น. ผ่านทางโปรแกรม Zoom Meeting https://zoom.us/j/9990043381 ID : 999 004 3381

ฟังการเสวนาโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

  • ผศ.ดร.วรวิทย์ บารู  อดีตสมาชิกวุฒิสภา จ.ปัตตานี
  • รศ.ดร.ไฟซ็อล หะยีอาวัง  ประธานหลักสูตรสาขามลายูศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • ดร.ฮาฟิส สาและ หัวหน้าศูนย์สมุทรรัฐเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.จิรยุทธ์ สินธุพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์เอเชียใต้ศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ และ รศ.ดร.สามารถ  ทองเฝือ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwW3ZCLcFud9d4leD7U5OsMPINalOzAc8V75a6rHdkJQxJgQ/viewform  

รับชมการถ่ายทอดสดผ่านเฟสบุ๊คเพจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ โทร 0-2218-7411 หรือทาง https://qrgo.page.link/UyRAo

อื่นๆ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย