ข่าวสารจุฬาฯ

บรรยายพิเศษเรื่อง “SDGs สำคัญและเกี่ยวข้องกับการศึกษาอย่างไร”

วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาฯ ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Sustainable Development Goals หรือ SDGs สำคัญและเกี่ยวข้องกับการศึกษาอย่างไร” นอกเหนือไปจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัย โดย ศ.ดร.พิชญ์ ศุภผล รองคณบดีวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาฯ ในวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการบรรยายพิเศษได้ที่ https://forms.gle/yj2z2TGtUjw2sc6FA

อื่นๆ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย