ข่าวสารจุฬาฯ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ จัดโครงการอบรมชวนครูทำวิจัย

การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำการวิจัยเข้ามามีส่วนในการจัดกระบวนการเรียนรู้  เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพทั้งผู้สอนและผู้เรียน

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดโครงการอบรมครู อาจารย์ผ่าน Zoom Meeting จำนวน 2 โครงการ ดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 4  พฤศจิกายน  2564  เวลา 13.00 – 16.00 น. หัวข้อ “ศาสตร์และศิลป์การวิจัยเชิงคุณภาพ”  โดยมี  รศ.ดร. ชาย โพธิสิตา สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้แต่งตำราศาสตร์และศิลป์การวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่มาแล้ว 9 ครั้ง เป็นวิทยากร

วันอังคารที่ 30  พฤศจิกายน  2564  เวลา 13.00 – 16.00 น.  หัวข้อ “เทคนิคการวิจัยในชั้นเรียนสำหรับครูอาชีพ”  โดยมี รศ.ดร.พิชิต ฤทธิ์จรูญ อดีตอาจารย์ สาขาวิจัยและประเมินทางการศึกษา วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย การวัดผลและการประเมินผลการศึกษา  ประสบการณ์การจัดอบรมให้กับคุณครูทั่วประเทศ  เป็นวิทยากร

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผนกประชาสัมพันธ์ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ  โทร.0-218-9893-4 หรือ 08-9178-3456


อื่นๆ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย