ข่าวสารจุฬาฯ

สัมมนาออนไลน์เรื่อง “การป้องกันและปราบปรามการทรมานและบังคับให้สูญหาย: บทบัญญัติทางกฎหมายและความเป็นไปได้จริงในสังคมยุติธรรมไทย”

คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มูลนิธิผสานวัฒนธรรม และสถาบันพระปกเกล้า จัดโครงการสัมมนาสาธารณะ ครั้ง 1 เรื่อง “การป้องกันและปราบปรามการทรมานและบังคับให้สูญหาย: บทบัญญัติทางกฎหมายและความเป็นไปได้จริงในสังคมยุติธรรม ไทย” ในวันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 09.15 – 12.00 น. 

วิทยากรผู้ร่วมสัมมนาประกอบด้วย

  • ผศ.ดร.รณกรณ์ บุญมี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • อ.ดร.ภาวัฒน์ สัตยานุรักษ์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • อ.พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ ผู้อำนวยการมูลนิธิผสานวัฒนธรรม

ดำเนินการอภิปราย โดย อ.ชมพูนุท ตั้งถาวร นักวิชาการผู้ชำนาญการ สถาบันพระปกเกล้า

รับชมการสัมมนาผ่าน Zoom และ Facebook Live  ผู้สนใจลงทะเบียนโดยสแกนคิวอาร์โค้ดบนโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า โทร. 0-2141-9554 

E-mail : Apinya.so@kpi.ac.th

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย