ข่าวสารจุฬาฯ

บรรยายเรื่อง “การสร้างโอกาสและสนับสนุนการขอทุนวิจัยต่างประเทศ”

ขอเชิญผู้ที่สนใจขอทุนการวิจัยในต่างประเทศฟังการบรรยายเรื่อง“การสร้างโอกาสและสนับสนุนการขอทุนวิจัยต่างประเทศ” โดย ดร.ภัทราภรณ์ สุนทรสัจ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมนานาชาติ และคณะทำงานจากฝ่ายส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมนานาชาติ สำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ จุฬาฯ จัดโดยงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 09.50-12.00 น. ผ่านทาง Via Zoom Cloud Meeting

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://bit.ly/3F7DJsO

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2218-5041

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย