ข่าวสารจุฬาฯ

ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรม ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 มีแนวโน้มคลี่คลายลง

ตามที่สำนักบริหารกิจการนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มีประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมในภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ ๗) ลงวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ นั้น

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒ แห่งประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรื่อง การเปิดสถานที่ทำการ การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 มีแนวโน้มคลี่คลายลง (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จึงเห็นสมควรออกประกาศแนวปฏิบัติการจัดกิจกรรม ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 มีแนวโน้มคลี่คลายลง ต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมในภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ ๗) ลงวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

ข้อ ๒ กิจกรรมที่จัดทุกกิจกรรมจะต้องผ่านความเห็นชอบจากรองอธิการบดี คณบดีหรือรองคณบดีหรือผู้รับผิดชอบงานด้านกิจการนิสิตที่ได้รับมอบหมาย และควรมีอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมติดตามตรวจสอบและรายงานต่อผู้รับผิดชอบงานด้านกิจการนิสิตที่ได้รับมอบหมายต่อไป

ข้อ ๓ การจัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นต้นไป ให้จัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ หรือรูปแบบพบหน้า จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ข้อ ๔ การจัดกิจกรรมแบบพบหน้า ต้องมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ดังนี้

(๑) นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรม ต้องได้รับวัคซีคตามที่ทางราชการกำหนดอย่างน้อยเข็มที่สอง

(๒) นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรม ต้องได้รับการตรวจด้วย Antigen Test Kit (ATK) ล่วงหน้าก่อนเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน ๓ วัน

(๓) กรณีเป็นกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย ให้มีนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมได้จำนวนไม่เกิน ๕๐ คน สำหรับกิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัย ให้มีนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมได้จำนวนไม่เกิน ๑๐๐ คน หรือตามประกาศ/คำสั่งราชการที่เกี่ยวกับมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ในพื้นที่ที่จัดกิจกรรม

(๔) ให้นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรม ต้องปฏิบัติตนตามแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 อาทิเช่น หมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ตรวจวัดอุณหภูมิ และสวมหน้ากากอนามัย และอื่นๆตามที่เห็นสมควร

(๕) หากจำเป็นต้องใช้รถโดยสาร ให้จำกัดจำนวนนิสิตที่โดยสารทั้งหมดได้ไม่เกินร้อยละ ๗๐ ของความจุตามมาตรฐานของพาหนะหรือให้เหมาะสมตามประเภทของพาหนะ และให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เดินทาง

(๖) นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรม จะต้องมีการเข้าร่วมกลุ่ม Line หรือแอปพลิเคชันกลุ่มข้อความอื่น ๆ เฉพาะกลุ่มกิจกรรม เพื่อติดตามผลด้านสุขภาพของผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย ๒ สัปดาห์ หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม และรายงานให้ผู้รับผิดชอบกิจกรรมทราบ เพื่อดำเนินการช่วยเหลือหากมีกรณีการติดเชื้อโรค COVID-19 เกิดขึ้น

(๗) ผู้รับผิดชอบกิจกรรมจะต้องมีฐานข้อมูลรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม และข้อมูลผลจากมาตรการCOVID-19 ครบถ้วน

(๘) ในแต่ละกิจกรรมควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือนิสิตที่ได้รับมอบหมาย เพื่อทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัยตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 และรายงานผลให้ส่วนงานทราบเป็นระยะ

ข้อ ๕ ให้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 เพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้ในข้อ ๔ ในกิจกรรมที่มีลักษณะดังนี้

กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์

(๑) นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรม ต้องได้รับอนุญาตให้เข้าไปในพื้นที่ที่ออกค่ายอาสา

(๒) นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรม ต้องรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล ๑ – ๒ เมตร

กิจกรรมกีฬา

(๑) นักกีฬา ผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่ทีมที่เดินทางไปร่วมการแข่งขัน ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเชื้อโรค COVID-19 ที่ทางเจ้าภาพจัดการแข่งขันกำหนดอย่างเคร่งครัด

กิจกรรมเชิงวิชาการหรือการพัฒนานิสิต

(๑) นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรม ต้องรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล ๑ – ๒ เมตร

ข้อ ๖ กรณีมีปัญหาหรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ ให้รองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานด้านกิจการนิสิตหรือหัวหน้าส่วนงานเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ)

รองอธิการบดี

ปฏิบัติการแทนอธิการบดี

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และท่านสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาตทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้ที่มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ได้อย่างเป็นปกติ ท่านไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน โดยมีจุดประสงค์คือนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้มีคุณภาพ และสร้างประสบการณ์ที่ดีกับผู้ใช้งาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราอาจไม่สามารถวัดผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้ดีขึ้นได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า