ข่าวสารจุฬาฯ

ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่และนักวิจัยใหม่ รุ่นที่ 24

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 ณ ห้อง111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ บรรยาย เรื่อง “อาจารย์ใหม่กับศตวรรษใหม่ของจุฬาฯ” ในโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่และนักวิจัยใหม่ หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ และนักวิจัยใหม่ รุ่นที่ 24 จัดโดยฝ่ายการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย