ข่าวสารจุฬาฯ

จุฬาฯ ให้บริการฉีดวัคซีน Moderna เข็ม 1 – 4 และเข็มที่ 5 สำหรับนิสิต บุคลากรจุฬาฯ บุคลากรเกษียณอายุ และครอบครัวสายตรงบุคลากร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ เปิดให้บริการฉีดวัคซีน Moderna  เข็ม 1 – 4  และเข็มที่ 5 สำหรับนิสิตจุฬาฯ ทุกระดับการศึกษา  บุคลากรจุฬาฯ ทุกระบบการจ้าง บุคลากรจุฬาฯ ที่เกษียณอายุ และครอบครัวสายตรงบุคลากร (บิดา มารดา บุตร คู่สมรส / คู่ชีวิต)  โดยเปิดให้บริการฉีดวัคซีน ณ อาคารจามจุรี 9 จนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม 2565 หรือจนกว่าวัคซีนจะหมด

  • ผู้ที่ประสงค์จะฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 – 4

            สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ โทร. 0-2218-0589 โดยศูนย์บริการสุขภาพฯ จะติดต่อนัดหมายวันและเวลากับท่าน

  • การฉีดวัคซีนเข็มที่ 5

            เฉพาะผู้ที่มีความจำเป็นพิเศษทางการแพทย์ หรือเป็นผู้ที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศเพื่อปฏิบัติงาน ซึ่งจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ประเทศนั้นๆ กำหนด โดยให้ประสานกับศูนย์บริการสุขภาพฯ พร้อมแสดงหลักฐานการเดินทาง

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย