ข่าวสารจุฬาฯ

ทรู ดิจิทัล อคาเดมี จับมือจุฬาฯ เปิดหลักสูตร “Introduction to Digital Age” เตรียมพร้อมนิสิตจุฬาฯ ก้าวสู่โลกการทำงานแห่งอนาคต

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย รศ.ดร.สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาทั่วไป ร่วมกับ ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป โดย ดร.ชนนิกานต์ จิรา ผู้อำนวยการ ทรู ดิจิทัล อคาเดมี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาหลักสูตรและจัดอบรมเพิ่มความรู้และเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ศ.ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์ รองอธิการบดี ด้านวิชาการและการเชื่อมโยงกับสังคม  จุฬาฯ ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน

ความร่วมมือระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและทรู ดิจิทัล อคาเดมี ในครั้งนี้ ประเดิมบรรจุหลักสูตร “Introduction to Digital Age” เข้าเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเสริมหลักสูตรการศึกษาทั่วไประยะสั้น Chulalongkorn University Values Integration Program หรือ CUVIP เปิดให้นิสิตจุฬาฯ ที่สนใจสามารถเรียนออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม “CU Neuron”  และเก็บเป็นหน่วยกิตพร้อมรับประกาศนียบัตรเมื่อเรียนสำเร็จ

หลักสูตร “Introduction to Digital Age” รวบรวมความรู้พื้นฐานที่สำคัญด้านดิจิทัล 7 ด้าน ได้แก่ 1. การออกแบบประสบการณ์ของลูกค้า 2. การออกแบบประสบการณ์ของผู้ใช้งาน 3. แนวคิดเกี่ยวกับอไจล์ (Agile) 4. การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ 5. เครื่องมือการตลาดดิจิทัล 6. การประเมินและวิเคราะห์ข้อมูล และ 7.การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอน (Python) อัปสกิลดิจิทัลเบื้องต้น เตรียมพร้อมก้าวสู่โลกการทำงานอย่างมืออาชีพ สะท้อนความมุ่งมั่นของทั้ง 2 องค์กรในการเดินหน้ายกระดับความรู้ความสามารถให้คนไทยมีทักษะด้านดิจิทัลและเทคโนโลยี สอดรับความต้องการของภาคธุรกิจและตลาดแรงงานยุค 4.0

รศ.ดร.สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า การส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ถือเป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อยกระดับศักยภาพผู้เรียนให้มีความพร้อมในการทำงานและการดำเนินชีวิต ซึ่งในนามของศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมกับทรู ดิจิทัล กรุ๊ป นำหลักสูตร “Introduction to Digital Age” ของทรู ดิจิทัล อคาเดมี เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเสริมหลักสูตรการศึกษาทั่วไประยะสั้น Chulalongkorn University Values Integration Program (CUVIP) เปิดโอกาสให้นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่สนใจได้เลือกเรียนทางออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม “CU Neuron” เพื่อเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยสามารถลงทะเบียนเรียนเก็บเป็นหน่วยกิต และเมื่อเรียนสำเร็จจะได้รับประกาศนียบัตร นับเป็นก้าวสำคัญของศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการต่อยอดส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เติมเต็มการพัฒนาหลักสูตร E–learning บนแพลตฟอร์ม “CU Neuron” ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคคลทั้งในหลักสูตรปริญญาและหลักสูตรที่ไม่ได้รับปริญญาให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืนต่อไป ซึ่งความร่วมมือกันครั้งนี้จึงถือเป็นจุดเริ่มในการนําความรู้ออกสู่สังคมในอนาคต

ดร.ชนนิกานต์ จิรา ผู้อำนวยการ ทรู ดิจิทัล อคาเดมี กล่าวว่า ทรู ดิจิทัล อคาเดมี สถาบันการเรียนรู้ที่มุ่งส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัลให้แก่บุคลากรและองค์กร ได้พัฒนาหลักสูตรต่างๆ ครอบคลุมทุกทักษะพื้นฐานด้านดิจิทัล เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถด้านดิจิทัลให้คนไทย รวมถึงพัฒนาบุคลากรในองค์กรต่างๆ ให้พร้อมสนับสนุนการทรานสฟอร์มองค์กรธุรกิจในยุคดิจิทัล ล่าสุดจับมือสถาบันการศึกษาระดับแนวหน้าของไทย เสริมสร้างทักษะดิจิทัลให้คนรุ่นใหม่ในรั้วมหาวิทยาลัย ประกาศความร่วมมือกับศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดหลักสูตร “Introduction to Digital Age” ที่รวบรวมความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลขั้นพื้นฐานที่ครบถ้วน สอนโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีประสบการณ์การทำงานในองค์กรชั้นนำ เชื่อมั่นว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแก่คนรุ่นใหม่ในระดับมหาวิทยาลัย ให้มีความพร้อมกับการทำงาน (Job-ready) ในยุคดิจิทัล ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ

หลักสูตร “Introduction to Digital Age” เปิดให้นิสิตจุฬาฯ เรียนในรูปแบบออนไลน์ บนแพลตฟอร์ม “CU Neuron”  มีระยะเวลาในการเรียนรวม 9 ชั่วโมง โดยเน้นให้นิสิตมีความเข้าใจภาพรวมของแต่ละทักษะผ่านการเรียนการสอนจากผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงกรณีศึกษาในแต่ละสาขาวิชา พร้อมทำแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเพื่อวัดผลการเรียนในหัวข้อนั้นๆ และเมื่อเรียนจบหลักสูตร สามารถเก็บเป็นหน่วยกิตได้อีกด้วย เนื่องจากหลักสูตรนี้เป็นส่วนหนึ่งในโปรแกรม CUVIP โดยผู้เรียนต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชาศึกษาทั่วไป 0295103 LRNG LIFE (การเรียนรู้เพื่อชีวิต) และจะได้รับประกาศนียบัตรจากทรู ดิจิทัล อคาเดมี

ทั้งนี้ หลักสูตร “Introduction to Digital Age” รวมความรู้พื้นฐานด้านดิจิทัลที่สำคัญ 7 ด้าน ได้แก่

1.แนวคิดและวิธีการในการทำความเข้าใจลูกค้า และออกแบบประสบการณ์ลูกค้า (Introduction to Customer Experience)

2.แนวคิดและภาพรวมของการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้งาน (Introduction to User Experience)

3.แนวคิดและพัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับอไจล์ (Introduction to Agile)

4.แนวคิดและภาพรวมของการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ (Introduction to Product Management)

5.แนวคิด ภาพรวม และเครื่องมือของการตลาดดิจิทัล (Introduction to Digital Marketing)

6.แนวคิดและภาพรวมของการวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงการประเมินคุณภาพข้อมูล (Introduction to Data Analytics)

7.แนวคิดและภาพรวมของการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอน (Introduction to Coding with Python)

สำหรับนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่สนใจสามารถสมัครเรียนหลักสูตร “Introduction to Digital Age” ได้ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2566 เป็นต้นไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://cuneuron.chula.ac.th/


จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และท่านสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาตทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้ที่มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ได้อย่างเป็นปกติ ท่านไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน โดยมีจุดประสงค์คือนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้มีคุณภาพ และสร้างประสบการณ์ที่ดีกับผู้ใช้งาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราอาจไม่สามารถวัดผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้ดีขึ้นได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า