วีดิทัศน์

Soเชี่ยว EP84 ห้ามดื่มน้ำมะพร้าวขณะมีประจำเดือน จริงหรือไม่


ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย