Event List

Thursday, July 13, 2017

9:00 - 16:00

นิทรรศการ “จุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย”

336274

7/3 - 8/25

งาน "Chula Startup League"
  • Location: ชั้น 19 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา
  • Tags: chula startup league

49592

7/12 - 7/15

ประชุมวิชาการ การเมือง สังคม และวัฒนธรรมที่มีผลต่อมิติทางเพศ
  • Location: ณ ห้องประชุมนานาชาติ ชั้น 2 อาคารสถาบัน 3 จุฬาฯ
  • Tags: iasscs

5189