จุฬาฯ ในสื่อ

สาธิตจุฬาฯ แนะวิธีเลือกใช้สื่อในยุค New Normal

สาธิตจุฬาฯ แนะวิธีเลือกใช้สื่อในยุค New Normal

เมื่อวันที่ 23 ก.ค.ผศ.ดร.พรสุข ตันตระรุ่งโรจน์ อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนในทุกระดับการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงเรียนและสถานศึกษาที่นักเรียนจะต้องปรับตัวกับการเรียนการสอนในชีวิตปกติใหม่ (New Normal)

รวมถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในโลกยุคดิจิทัลเช่นปัจจุบัน บทบาทของครูอาจารย์จำเป็นต้องปรับตัว และเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสอนโดยใช้สื่อต่างๆ ที่เหมาะสมกับการถ่ายทอดความรู้เพื่อสร้างความสนใจแก่ผู้เรียนในชั้นเรียน ซึ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างยิ่ง

ผศ.ดร.พรสุข กล่าวต่อไปว่า การใช้สื่อให้เหมาะสมกับเด็กนักเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในยุค New Normal นี้ทางภาควิชาฯ ได้ออกแบบสื่อการเรียนการสอนโดยอาศัยหลักการ ASSURE Model เพื่อช่วยให้ผู้สอนออกแบบวางแผนการใช้สื่อการเรียนการสอนได้เหมาะสมกับผู้เรียน โดยองค์ประกอบเริ่มจากการวิเคราะห์คุณลักษณะผู้เรียน ข้อจำกัดในตัวผู้เรียนกับเนื้อหาสาระ โดยออกแบบให้สอดคล้องกับบุคลิกผู้เรียน… อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/education/786347

ที่มา : เดลินิวส์

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X