จุฬาฯ ในสื่อ

ทันตแพทย์จุฬาฯ “เปิดสายตรง ฟ ฟัน”

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย