จุฬาฯ ในสื่อ

4 ปัจจัยส่งจุฬาฯ อันดับ 1 เอเชีย มหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืนโลก

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย