จุฬาฯ ในสื่อ

มองภาพหลังฉีด ‘วัคซีนโควิด-19’ ยังติดเชื้อได้ – ยังไม่เปิดหน้ากาก

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย