จุฬาฯ ในสื่อ

มองภาพหลังฉีด ‘วัคซีนโควิด-19’ ยังติดเชื้อได้ – ยังไม่เปิดหน้ากาก

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย