จุฬาฯ ในสื่อ

“เนื้อหมูเพาะเลี้ยง” สะอาดปลอดโรค-ลดโลกร้อน

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย