Highlights

เปิดแล้ว! “จุฬาฯ-ชนบท” ทุนเรียนฟรีสำหรับนักเรียนยากจน เพิ่มโอกาสการศึกษา พัฒนาคน สร้างชนบทไทย

Rural-Chula-Scholarship

เปิดรับสมัครแล้ว! โครงการ “จุฬาฯ ชนบท” มอบทุนเรียนฟรีตลอดการศึกษาให้นักเรียนยากจนในชนบท เข้าถึงการศึกษาขั้นสูงในหลายคณะที่สนใจ หวังให้บัณฑิตพัฒนาชีวิตและภูมิลำเนา เริ่มสมัคร 14-23  กุมภาพันธ์นี้ ผ่านระบบ TCAS


สำหรับเด็กต่างจังหวัดฐานะยากจนคนหนึ่งกับชีวิตที่ต้องปั่นสามล้อบ้าง รับจ้างปั้นอิฐบ้าง เพื่อหาเลี้ยงครอบครัวและส่งตัวเองเรียนหนังสือ ความฝันที่จะเรียนในระดับอุดมศึกษาเพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่า ดูจะริบหรี่และห่างไกล จะเอาเงินจากไหนเป็นค่าเล่าเรียน อีกทั้งค่าใช้จ่ายในการดูแลความเป็นอยู่

จนเมื่อได้รับข่าวโครงการ “จุฬาฯ-ชนบท” นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ไม่ลังเลที่จะคว้าโอกาส ด้วยผลการเรียนในระดับดีและครอบครัวขาดทุนทรัพย์ ตามเกณฑ์ที่จะได้รับทุน นายชัยวัฒน์ ได้เข้าเรียนในคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนั่นเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของชีวิต ที่ทำให้หลายปีต่อมา สังคมได้รู้จัก นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ทำคุณประโยชน์ เป็นแบบอย่างและเป็นที่รักของประชาชนในจังหวัดที่ท่านมีวาระไปรับใช้ในฐานะ “พ่อเมือง” ปัจจุบัน ศิษย์เก่าโครงการ “จุฬาฯ-ชนบท” ผู้นี้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทย

Chaiwat Cheungosoom
นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
ศิษย์เก่าโครงการจุฬาฯ-ชนบท

“ภูมิใจทุกครั้งเมื่อได้เห็นพี่เก่า ๆ จากโครการจุฬาฯ-ชนบท เล่าเรื่องราวชีวิตและความสำเร็จในหน้าที่การงานให้ฟัง ถือว่ามหาวิทยาลัยของเราได้สร้างคนที่มีความรู้และมีคุณภาพ ที่สร้างผลกระทบที่ดีให้กับสังคม” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรืองวิทย์ บรรจงรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์จุฬา-ชนบท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าว พร้อมเสริมว่าศิษย์เก่าของโครงการจุฬาฯ-ชนบท จำนวนมากมีบทบาทในการช่วยเหลือสังคมหลากหลายด้าน ทั้งการแพทย์ สาธารณสุข อาจารย์ นักการสื่อสาร นักธุรกิจ ฯลฯ

Ruengwit Bunjongrat
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรืองวิทย์ บรรจงรัตน์
ผู้อำนวยการศูนย์จุฬา-ชนบท

“หลายคนเป็นผู้บริหารระดับประเทศ เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หลายคนกลับภูมิลำเนาของตนเอง ช่วยเหลือชาวบ้านและเกษตรกร”

ด้วยความตั้งใจที่จะเปิดโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนที่เรียนดี แต่ยากจนในพื้นที่ชนบท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ก่อตั้ง “ศูนย์จุฬาชนบท” ขึ้น และเริ่มเปิดรับนักเรียนจากชนบทเพื่อมาศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่จุฬาฯ รุ่นแรกในปี 2525 จนปัจจุบัน มีนักเรียนที่ได้รับโอกาสนี้และจบการศึกษาในฐานะบัณฑิตจุฬาฯ แล้วทั้งสิ้น 2,328 คน (ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 2565)

สำหรับปีการศึกษา 2566 นี้ โครงการจุฬาฯ-ชนบท จะเปิดรับสมัครนักเรียนรุ่นที่ 40 เพื่อรับทุนนี้ ระหว่างวันที่ 14 – 23 กุมภาพันธ์ 2566 ผ่านระบบการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS) ในรอบที่ 2 (Quota)

ทุนโครงการจุฬาฯ-ชนบท 3 รูปแบบ

ทุนการศึกษาในโครงการจุฬาฯ-ชนบท เป็นทุนที่เปิดกว้างให้นักเรียนจากต่างจังหวัด ได้เลือกเรียนในคณะที่ตนเองสนใจและมีความถนัด โดยทุนในโครงการจุฬาฯ-ชนบท มีด้วยกัน 3 แบบ ดังต่อไปนี้

1. โครงการจุฬาฯ-ชนบท (โครงการรับนักเรียนจากชนบทเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

เปิดรับ 161 ทุน โดยมีคณะที่เข้าร่วมโครงการ 16 คณะ (จากทั้งหมด 19 คณะ) ได้แก่ 

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะอักษรศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะรัฐศาสตร์
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
 • คณะครุศาสตร์ 
 • คณะนิเทศศาสตร์
 • คณะเศรษฐศาสตร์
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • คณะทันตแพทยศาสตร์
 • คณะเภสัชศาสตร์
 • คณะนิติศาสตร์
 • คณะสหเวชศาสตร์
 • คณะจิตวิทยา
 • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
 • สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร

(สำหรับคณะที่ไม่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เนื่องจากคณะเหล่านี้มีโครงการให้ทุนการศึกษาของคณะเองจำนวนมากอยู่แล้ว)

**รายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ อ่านได้จากประกาศรับสมัคร โครงการจุฬาฯ-ชนบท

2. โครงการจุฬาฯ-ชนบท โรงเรียนปอเนาะพิเศษฯ

เป็นโครงการที่รับนักเรียนจากโรงเรียนปอเนาะพิเศษในโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยในปีการศึกษา 2566 เปิดรับสมัครด้วยกัน 2 คณะ รวม 9 ทุนการศึกษา ได้แก่

 • คณะครุศาสตร์ (สาขาวิชาประถมศึกษา)
 • คณะรัฐศาสตร์ (สาขาวิชาการปกครอง และ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)

**รายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ อ่านได้จากประกาศรับสมัคร โครงการจุฬาฯ-ชนบท โรงเรียนปอเนาะพิเศษฯ

3. โครงการจุฬาฯ-ชนบท (โครงการสืบสานปณิธานสมเด็จย่าทันตแพทย์จุฬาฯ-ชนบท โดยความเห็นชอบจากกระทรวงสาธารณสุข)

เป็นโครงการพิเศษที่เน้นการรับนักเรียนในพื้นที่ที่ขาดแคลนทันตแพทย์โดยเฉพาะ (โดยมีเงื่อนไขการรับที่แตกต่างจากทุนคณะทันตแพทย์ของจุฬาฯ-ชนบท โครงการที่ 1) ดังนั้น นักเรียนต้องติดตามว่าในแต่ละปีการศึกษา โครงการนี้จะเปิดรับที่จังหวัดใด และจะต้องเป็นนักเรียนที่อาศัยอยู่ในภูมิลำเนานั้น เนื่องจากเมื่อเรียนจบจะต้องกลับไปปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ทีกำหนด เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนทันตแพทย์ในพื้นที่นั่นเอง

สำหรับปีการศึกษา 2566 นี้ จะเปิดรับนักเรียนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก นครพนม สุรินทร์ ศรีสะเกษ และเชียงใหม่

**รายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ อ่านได้จากประกาศรับสมัคร โครงการจุฬาฯ-ชนบท โครงการสืบสานปณิธานสมเด็จย่าทันตแพทย์จุฬาฯ-ชนบท

คุณสมบัติและขั้นตอนการสมัคร

ฐานะของผู้ปกครองเป็นเรื่องหลักในการพิจารณา อ.เรืองวิทย์ กล่าว นอกจากนั้น นักเรียนต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ที่กำหนดตามเงื่อนไขของแต่ละโครงการด้วย             

สำหรับขั้นตอนการคัดเลือกนักเรียนที่จะได้รับทุน มีขั้นตอนหลัก ๆ ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 คัดเลือกจากเกณฑ์คะแนน โดยศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาฯ

ผู้สมัครจะต้องทำการสอบ TGAT TPAT หรือ A-Level ซึ่งจัดสอบโดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ตามแต่ที่คณะกำหนดไว้ โดยเกณฑ์ของแต่ละคณะก็จะแตกต่างกันไป ดังนั้นผู้สมัครจะต้องเข้าไปอ่านประกาศของคณะนั้น ๆ

ขั้นตอนที่ 2 ตรวจเอกสาร

ผู้สมัครต้องยื่นเอกสารประกอบการสมัคร เช่น เอกสารการขอรับทุนจุฬาฯ-ชนบท หนังสือรับรองเงินเดือนของบิดา-มารดา เป็นต้น เพื่อให้ทางศูนย์จุฬาฯ-ชนบท ได้พิจารณาถึงความจำเป็นในการขอรับทุนการศึกษา โดยคัดเลือกจากฐานะของผู้ปกครองเป็นหลัก

ขั้นตอนที่ 3 ตรวจเยี่ยมบ้าน

เมื่อคะแนนผ่าน เอกสารต่าง ๆ ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว เจ้าหน้าที่จากศูนย์จุฬาฯ-ชนบทจะลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมบ้านผู้สมัครเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและจำเป็นในการรับทุน

ขั้นตอนที่ 4 คณะกรรมการพิจารณา

ข้อมูลทั้งหมดที่ได้ตรวจสอบจากทั้ง 3 ขั้นตอนข้างต้น จะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนเพื่อพิจารณาร่วมกัน ซึ่งจะเป็นคณะกรรมการชุดใหญ่ที่ท่านอธิการบดีแต่งตั้งขึ้นเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกว่าใครเหมาะสมที่จะได้รับทุนจุฬาฯ-ชนบท เพื่อเข้าศึกษาในจุฬาฯ

ทุนจุฬาฯ-ชนบท ครอบคลุมค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง

เมื่อเข้ามาเป็นนิสิตจุฬาฯ ผ่านโครงการจุฬาฯ-ชนบทแล้ว นิสิตจะได้รับการสนับสนุนทั้งการเรียนและความเป็นอยู่ จนกว่าจะสำเร็จการศึกษา ดังมีรายละเอียด ดังนี้ 

 1. ค่าเล่าเรียน เต็มจำนวน
 2. พักที่หอพักนิสิต จุฬาฯ (โดยไม่มีค่าใช้จ่าย) 
 3. ค่าหนังสือเรียน ประมาณ 1,500 บาทต่อเทอม
 4. ค่าชุดนิสิต 1,000 บาทต่อเทอม
 5. ค่าใช้จ่ายประจำเดือน 5,000 บาทต่อเดือน

เตรียมตัวให้พร้อม สมัครโครงการจุฬาฯ-ชนบท           

อ.เรืองวิทย์  กล่าวทิ้งท้าย ชักชวนน้อง ๆ นักเรียนมัธยมที่กำลังมองหาโอกาสทางการศึกษาเพื่อสานฝันชีวิตในอนาคตว่า “ทุกวันนี้ผมคิดว่าการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษานั้นง่ายกว่าสมัยรุ่นผมเยอะ เพราะฉะนั้นไม่ต้องท้อ ไม่ต้องเสียใจเลยว่าจะไม่มีเงินเรียนต่อ ขอให้เตรียมตัวทางวิชาการให้พร้อม เรื่องอื่นไม่ต้องกังวล เรื่องค่าใช้จ่าย ไม่ต้องกังวล เพราะจุฬาฯ-ชนบทจะช่วยสนับสนุนให้จนเรียนจบแน่นอน”

Student in the Thai Rural

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และท่านสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาตทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้ที่มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ได้อย่างเป็นปกติ ท่านไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน โดยมีจุดประสงค์คือนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้มีคุณภาพ และสร้างประสบการณ์ที่ดีกับผู้ใช้งาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราอาจไม่สามารถวัดผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้ดีขึ้นได้
  รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า