ข่าวสารจุฬาฯ

วิศวฯ จุฬาฯ ร่วมกับสถานีวิทยุจุฬาฯ จัดโครงการ Envi Mission ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีที่ 4 รวมพลังคิด(ส์) ฝ่าวิกฤตพลังงาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับสถานีวิทยุแห่งจุฬาฯ จัดงานแถลงข่าวโครงการ Envi Mission ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีที่ 4 ภายใต้หัวข้อ “Decode the Pipeline: Electrify the future  รวมพลังคิด(ส์)ฝ่าวิกฤตพลังงาน” เมื่อวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 ณ บริเวณลานกิจกรรม ชั้น 4 โซน D ศูนย์การค้าเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ โดยมี ศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ รศ.ดร.ปรีดา อัครจันทโชติ รักษาการกรรมการผู้อำนวยการสถานีวิทยุแห่งจุฬาฯ และ ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวเปิดงาน

ศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวถึงความสำคัญของ “โครงการ Envi Mission ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม” ว่าเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้เยาวชนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศได้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน รวมถึงการใช้พลังงาน ถึงแม้ว่า โครงการ Envi Mission ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม จะเป็นโครงการประกวดการแข่งขัน ความมุ่งหวังของโครงการมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมทุกคนได้ประโยชน์กลับไปในระหว่างทางของการเข้าร่วมโครงการ นอกจากนี้ โครงการ Envi Mission เป็นการสร้างความตระหนักเรื่องความยั่งยืนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา ด้วยความหวังว่าเมื่อเยาวชนเหล่านี้เติบโตขึ้นต่อไปในอนาคต จะเกิดการสร้างผู้นำในแต่ละหลากหลายสาขาอาชีพโดยให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน โดยในปีที่ 4 นี้ ได้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ Decode the Pipeline Electrify the future : รวมพลังคิด(ส์)ฝ่าวิกฤตพลังงาน ซึ่งตอบสนองต่อสภาวะในปัจจุบันที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาวิกฤติด้านพลังงาน โดยหวังว่ากิจกรรม Envi Mission ในปีนี้จะสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการลดการใช้พลังงานที่ไม่ใช่เพียงแค่การลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น แต่เพื่อสร้างความยั่งยืนของโลกต่อไปอนาคต”

รศ.ดร.ปรีดา อัครจันทโชติ รักษาการกรรมการผู้อำนวยการสถานีวิทยุแห่งจุฬาฯ กล่าวว่า “สถานีวิทยุแห่งจุฬาฯ ตระหนักถึงความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด โดยได้เผยแพร่ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมออกสู่สังคมและสร้างความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนทั่วไป ผ่านรายการ Envi Insider ซึ่งออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 11.30 – 11.55 น. โดยมีคณาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ เป็นผู้ดำเนินรายการ และได้เกิดความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ  และสถานีวิทยุแห่งจุฬาฯ ในการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ Envi Mission ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีที่ 4 หัวข้อ Decode the Pipeline Electrify the future : รวมพลังคิด(ส์)ฝ่าวิกฤตพลังงาน โดยมีเป้าหมายหลักในการปลูกฝังแนวคิดรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาทั่วประเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯ ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจริงในชุมชนของตนเองผ่านการทำโครงงาน ดังนั้นโครงการฯ นี้จึงสอดคล้องกับพันธกิจของสถานีวิทยุจุฬาฯ ในการสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับพลเมืองยุคใหม่ และร่วมพัฒนาชุมชนของตนเองให้เกิดความยั่งยืนสืบไป”

ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า “การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานจะส่งผลให้พลังงานโดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้ามีความสะอาด หรือส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ไฟฟ้าจะต้องมีความเสถียรมากขึ้น ดับน้อยลง และราคาไฟฟ้าอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ ซึ่งเป็นที่มาของหัวข้อ Decode the Pipeline Electrify the future : รวมพลังคิด(ส์)ฝ่าวิกฤตพลังงาน โดยโครงการ Envi Mission ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีที่ 4 นี้ เปิดรับสมัครจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรกจะได้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ในช่วงเดือนสิงหาคม เพื่อเรียนรู้แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับพลังงาน และเรียนรู้การสร้างแนวคิดริเริ่มเชิงนวัตกรรม รวมทั้งการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานของประเทศ และมีการแข่งขันรอบสุดท้าย ณ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ”

น.ส.ศตกมล วรกุล ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการสนับสนุนพื้นที่จัดกิจกรรมทางการศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ และสถานีวิทยุแห่งจุฬาฯ ในครั้งนี้ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติของเอ็ม บี เค ที่มีความมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามกรอบ ESG (Environmental, Social, and -Governance) ส่งมอบคุณค่าที่ดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาด ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาให้กับเยาวชน ในรูปแบบของโครงการต่าง ๆ และความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคประชาชนอย่างต่อเนื่อง

 ในงานแถลงข่าวยังมีการเสวนาหัวข้อ “สถานการณ์พลังงานปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต“ โดย ดร.ทวีศักดิ์  บรรลือสินธุ์  ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์  บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด  ได้กล่าวถึงสถานการณ์การจัดการแหล่งเชื้อเพลิงที่ตอบสนองการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศ คุณสมิทธ์ พนมยงค์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารสินทรัพย์ธุรกิจในเครือและการลงทุน บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงธุรกิจไฟฟ้ากับการปรับตัวสู่พลังงานทางเลือก ดร.วรพงษ์ สินสุขถาวร ผู้จัดการฝ่ายแผนงาน บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงความท้าทายของภาคพลังงานกับเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนของประเทศ ดร.ประหยัด บุญคำ  ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงการปรับตัวต่อสถานการณ์พลังงานในปัจจุบันในมุมมองผู้ใช้พลังงาน และ ดร.ณัฐวิญญ์ ชวเลิศพรศิยา ผู้อำนวยการโครงการ Industrial Liaison Program คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวถึงความสำคัญของการสร้างความตระหนักและความเข้าใจเพื่อปรับตัวสู่การเปลี่ยนผ่านพลังงาน ดำเนินรายการโดย ดร.วุฒิวงศ์ วิมลศักดิ์เจริญ นักวิจัยด้านสังคมแล้วสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถอ่านรายละเอียดขั้นตอนการรับสมัคร และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.curadio.chula.ac.th สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ส่วนงานสื่อสารองค์กร สถานีวิทยุจุฬาฯ โทร.0-2218-3970-74 ต่อ 102-103 หรือ 08-1989-7956

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และท่านสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาตทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้ที่มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ได้อย่างเป็นปกติ ท่านไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน โดยมีจุดประสงค์คือนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้มีคุณภาพ และสร้างประสบการณ์ที่ดีกับผู้ใช้งาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราอาจไม่สามารถวัดผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้ดีขึ้นได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า