ข่าวสารจุฬาฯ

งาน GenEd Fair 2018 “ BACK TO SCHOOL”

ศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงาน GenEd Fair 2018 “BACK TO SCHOOL” ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. (วันที่ 16 เปิดงานถึง 18.00 น.) ณ ชั้น 1 อาคารจามจุรี 9 พบกับโซน 21st GenEd แนะนํารายวิชา 21st GenEd โชนรายวิชา GenEd 4 หมวด ได้แก่ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และกลุ่มวิชาสหศาสตร์ รวมถึงแนะนำรายวิชา GenEd ใหม่ๆ โชน CUVIP รู้จัก CUVIP และกิจกรรม CUVIP ที่น่าสนใจ โซน CUDSON นอกจากนี้ยังมีการแนะนำรายวิชา GenEd จากคณะต่างๆ การบอกเล่าประสบการณ์ในการเรียน GenEd จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง การเปิดให้นิสิตขอเรียนวิชา GenEd เพิ่มเติม (รับจำนวนจำกัด) และกิจกรรมที่น่าสนใจอื่นๆ อีกมากมาย

ติดตามรายละเอียดได้ที่ WWW.GENED.CHULA.AC.TH สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาฯ โทร. 0-2218-3914-20

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย