ข่าว

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ฮาลาล (Halal Science Week 2018)

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ฮาลาล (Halal Science Week 2018)

เมื่อวันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ฮาลาล (Hahal Science Week 2018) เพื่อสร้างเวทีพัฒนาเยาวชนในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลางและภาคใต้ เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปีศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ โดยมี รศ.ดร.ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ สร้างเวทีเพื่อพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้สามารถสร้างนวัตกรรมตามบริบทของวัฒนธรรมในแต่ละพื้นที่โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาลเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนนำพาประเทศไทยสู่ Thailand Halal 4.0 ภายในงาน Halal Science week ประกอบด้วย งาน Halal Run Halal Routh การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาลในหัวข้อ“ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การสร้างนวัตกรรมฮาลาล” (Halal Scientist Competition 2018) โครงการสร้างเครือข่ายและฝึกปฏิบัติการภาคสนามด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลสำหรับนิสิตนักศึกษาที่เรียนด้านวิทยาศาสตร์แขนงต่างๆ (Halal Science Camp & Quiz bowl 2018) และการเปิดห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล ตันสรี ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ
สำหรับการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล ในหัวข้อ“ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การสร้างนวัตกรรมฮาลาล” (Halal Scientist Competition 2018) จัดที่ห้องประชุมอาคารมหาธีรราชานุสรณ์ ชั้น7 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ มีโครงงานเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 29 โครงงาน ประกอบด้วยสาขาวิทยาศาสตร์/วิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาสิ่งประดิษฐ์ และสาขามัลติมีเดีย รอบการแข่งขันระดับประเทศ และโครงการสร้างเครือข่ายและฝึกปฏิบัติการภาคสนามด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลสำหรับนิสิตนักศึกษาที่เรียนด้านวิทยาศาสตร์แขนงต่างๆ (Halal Science Camp & Quiz bowl 2018) มีผู้เข้าร่วมการประกวด 200 คน เป็นอาจารย์จำนวน 40 คน และนักเรียนนักศึกษา จำนวน 160 คน จากโรงเรียน 25 แห่ง และมหาวิทยาลัย 15 แห่ง

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X