ข่าวสารจุฬาฯ

โครงการอบรม “การทำวิจัยทางนิติศาสตร์ขั้นสูง”

หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม โครงการอบรม “การทำวิจัยทางนิติศาสตร์ขั้นสูง” ระหว่างวันที่ 15 – 29 กันยายน 2561 (เฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์) รวม 5 วัน ณ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอบถามรายละุเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต  อีเมล์: lld@law.chula.ac.th  โทรศัพท์: 0-2218-2017 ต่อ 508 หรือ http://www.law.chula.ac.th/

อื่นๆ

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “Digital Literary”

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย