สัมมนา เรื่อง “Data Protection for Business : Road to GDPR Standard”

ศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดโครงการสัมมนาเรื่อง "Data Protection for Business : Road to GDPR Standard" ในวันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 13.00-16.30 น. ณ หอประชุม ศ.สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หมายเหตุ  - ดาวน์โหลดกำหนดการ และแบบตอบรับ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.law.chula.ac.th/home/view.aspx?id=1145

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
X