ข่าว

สัมมนา เรื่อง “Data Protection for Business : Road to GDPR Standard”

ศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดโครงการสัมมนาเรื่อง "Data Protection for Business : Road to GDPR Standard" ในวันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 13.00-16.30 น. ณ หอประชุม ศ.สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หมายเหตุ  - ดาวน์โหลดกำหนดการ และแบบตอบรับ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.law.chula.ac.th/home/view.aspx?id=1145

เพิ่มเติม

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

X