ต้อนรับผู้บริหาร Macquarie University ออสเตรเลีย เยือนจุฬาฯ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้อง 209 อาคารจามจุรี 2 ชั้น 2 ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม รองอธิการบดีจุฬาฯ ประธานในการรับรอง Dr.Ren Yi, Executive Director, Research Training and International Research Training Partnerships, Higher Degree Research Office สถาบัน Macquarie University ประเทศออสเตรเลีย การมาเยือนเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ Cotutelle Program Presentation/Workshop

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X