ข่าวสารจุฬาฯ

MuvMi ตุ๊กๆ อัจฉริยะ สะดวก ปลอดภัยรอบรั้วจุฬาฯ

สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (PMCU) เปิดให้บริการรถตุ๊กๆ ไฟฟ้า “MuvMi” ภายใต้โครงการ Chula Smart City เพื่อให้ชาวจุฬาฯ รวมไปถึงบุคคลทั่วไปโดยสารเดินทางภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและบริเวณโดยรอบได้อย่างสะดวก ประหยัดและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

MuvMi เกิดจากการมองเห็นปัญหาช่องว่างของการเชื่อมต่อระหว่างขนส่งมวลชนขนาดใหญ่อย่าง BTS และ MRT ที่ไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ในตรอกซอกซอย หรือสถานที่ที่ไม่ได้อยู่บนถนนเส้นหลักได้ บริการนี้จึงเป็นการผสมผสานระหว่างการใช้แอปพลิเคชันเรียกรถแบบ “On-Demand” คือ เรียกเมื่อไหร่ก็ได้ตามความต้องการ ไม่ต้องรอรอบเวลา ไม่ได้วิ่งตามเส้นทางประจำแบบที่เคยมีอยู่ และรูปแบบ “Sharing” ที่นำระบบเทคโนโลยีทันสมัยมาบริหารจัดการให้ผู้ที่จะเรียกรถไปในเส้นทางเดียวกันหรือบริเวณใกล้เคียงกันสามารถขึ้นรถคันเดียวกันได้จึงทำให้มีราคาที่ไม่แพง เหมาะสมกับค่าครองชีพยุคปัจจุบัน นักเรียนนักศึกษาและคนทำงานสามารถเข้าถึงได้

นอกจากแอปพลิเคชันแล้ว จุดเด่นอีกด้านของ MuvMi คือ การใช้รถระบบไฟฟ้า100% ในการให้บริการ รับ-ส่งผู้โดยสาร โดยรถไฟฟ้านี้ได้ผ่านการวิเคราะห์การชนร่วมกับสถาบันศูนย์เทคโนโลยีและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) จึงทำให้มั่นใจได้ว่าปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการรวมถึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

 

 

สำหรับพื้นที่บริการจะครอบคลุมภายในพื้นที่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยเริ่มเปิดบริการจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝั่งตะวันตกและเขตพาณิชย์ (ด้านถนนบรรทัดทอง) และขยายไปยังพื้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝั่งตะวันออก (ด้านถนนอังรีดูนังต์) ต่อมาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รวมถึงพื้นที่ให้บริการอื่นๆในอนาคต

ผู้สนใจใช้บริการ MuvMi เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ https://www.muvmi.co/#download จากนั้นลงทะเบียนผ่านเบอร์โทรศัพท์ในครั้งแรก ก็สามารถเรียกรถสามล้อไฟฟ้า และชำระค่าบริการด้วยการสแกน QR Code  บนรถได้ทันที โดยค่าบริการคิดต่อเที่ยวเริ่มต้นที่ 15 บาท สูงสุด 75 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ MuvMi ได้ที่ เบอร์มือถือ 06-5778-2690

 

* พิเศษ! ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันวันนี้จะได้รับค่าบริการฟรี 75 บาท

 

 

ทั้งนี้ MuvMi เป็น ส่วนหนึ่งของโครงการจุฬาฯ สมาร์ทซิตี้ ซึ่งสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ (PMCU) ได้นำนวัตกรรมด้าน  Mobility มาพัฒนาพื้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะต้นแบบ โดยมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ให้เป็นย่านแห่งนวัตกรรมที่สร้างสรรค์คุณค่าแก่ชุมชนและสังคม ผสานคุณภาพชีวิตและธุรกิจ มุ่งหวังให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำรงชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ซึ่งแนวคิดในการพัฒนา โครงการ Chula Smart City ประกอบด้วย “SMART 5” ประกอบด้วย (1.) SMART MOBILITY การสัญจรอัจฉริยะ ที่ตั้งใจพัฒนาระบบขนส่งในพื้นที่ให้มีความหลากหลาย สะดวกสบาย สามารถเชื่อมต่อการเดินทางของผู้อยู่อาศัยได้อย่างครบวงจร (2.) SMART ENERGY การบริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะ ผ่านระบบโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีอัจฉริยะ เพื่อการบริการจัดการการผลิต การจัดเก็บ และการส่งจ่ายพลังงาน ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด รวมถึงลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการใช้พลังงานไฟฟ้าโดยรวมให้ได้มากที่สุด ทั้งนี้ กระบวนการผลิตไฟฟ้าจะเน้นไปที่การผลิตพลังงานหมุนเวียน  เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม (3.) SMART COMMUNITY ชุมชนอัจฉริยะ ที่เกิดจากการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกับฐานข้อมูล ตอบสนอง และสนับสนุนผู้อยู่อาศัยและผู้ใช้งานให้เกิดการสื่อสารและการมีส่วนร่วมกันผ่านช่องทางที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมวิถีชีวิตที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น (4.) SMART SECURITY การรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะ เพื่อการตรวจสอบและการรักษาความปลอดภัย ทั้งทางด้านกายภาพและระบบออนไลน์ โดยรวมการควบคุมไว้ที่ศูนย์กลาง เมื่อเกิดเหตุไม่ปกติสามารถตรวจสอบและเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ เพื่อความปลอดภัยของทรัพย์สินและข้อมูลของผู้อยู่อาศัยและผู้เข้ามาใช้งานในพื้นที่ (5.) SMART ENVIRONMENT การจัดการสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ ด้วยเทคโนโลยีในการตรวจสอบสภาพแวดล้อม อาทิเช่น คุณภาพอากาศ อุณหภูมิ เสียง รวมถึงพยากรณ์อากาศเบื้องต้น เพื่อแจ้งเตือนความเสี่ยงต่างๆ หากอยู่ในสภาวะที่อันตรายต่อคนในชุมชนผ่าน Application และเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างทันท่วงที

 

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย