แพทย์จุฬาฯให้สัมภาษณ์เรื่อง “โรคร่าเริง”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์นิทราเวช อาคารผู้ป่วยในพิเศษ 14 ชั้น โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รายการ “รู้เท่ารู้ทัน” สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สัมภาษณ์ อ.พญ.บุษราคัม ชัยทัศนีย์ กรรมการดำเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านความผิดปกติจากการนอนหลับ ศูนย์นิทราเวช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ “โรคร่าเริง”  ซึ่งมีสาเหตุจากความผิดปกติของวงจรการตื่นและการหลับ ทำให้กลางวันอยากนอน ง่วงตลอดเวลา แต่จะรู้สึกตื่นตัวในการทำงานในเวลากลางคืน ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
X