ข่าว

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงบาตรเนื่องในโอกาสครบ 102 ปี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2562  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทรงบาตรพระสงฆ์จำนวน 20 รูป  เนื่องในโอกาสครบ 102 ปี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะอักษรศาสตร์ ถือกำเนิดขึ้นพร้อมกับการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้ถือเอาวันที่ 3 มกราคมเป็นวันคล้ายวันเกิดคณะ ด้วยเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จฯทรงวางศิลาพระฤกษ์ตึกบัญชาการของมหาวิทยาลัย ซึ่งต่อมาได้ใช้เป็นอาคารเรียนของคณะอักษรศาสตร์

ปัจจุบันคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ มีภาควิชารวมทั้งสิ้น 11 ภาควิชา มีหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก และมีศูนย์ รวมทั้งหน่วยวิจัยต่างๆ เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ

ในศตวรรษที่ 2 ของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ คณะมีปณิธานสำคัญในการผลิตผลงานวิชาการ และสร้างบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญทางอักษรศาสตร์ เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถสร้างประโยชน์แก่สังคมได้อย่างยั่งยืน ทั้งในฐานะคนไทยและพลเมืองของโลก

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

X