การอ่านวิเคราะห์งบการเงิน

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 ณ ห้อง 205 อาคารจามจุรี 3 คณะกรรมการเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาชีพ สายปฏิบัติการ วิชาชีพบริหารจัดการระดับกลางด้านบริหาร จัดการสัมมนาเรื่อง "การอ่านวิเคราะห์งบการเงิน" โดยมี ผศ.ดร.ณัฐชานนท์ โกมุทพุฒิพงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นวิทยากร

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
X