ข่าว

การอ่านวิเคราะห์งบการเงิน

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 ณ ห้อง 205 อาคารจามจุรี 3 คณะกรรมการเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาชีพ สายปฏิบัติการ วิชาชีพบริหารจัดการระดับกลางด้านบริหาร จัดการสัมมนาเรื่อง "การอ่านวิเคราะห์งบการเงิน" โดยมี ผศ.ดร.ณัฐชานนท์ โกมุทพุฒิพงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นวิทยากร

เพิ่มเติม

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

X