ข่าว

ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ สวัสดีปีใหม่สื่อมวลชน

ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ สวัสดีปีใหม่สื่อมวลชน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 นายสุรเดช พันธุ์ลี หัวหน้ากลุ่มภารกิจสารนิเทศ ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ เป็นผู้แทนมอบกระเช้าผลไม้และของที่ระลึกจากจุฬาฯ แก่คุณวิศิษฎ์ ชวนพิพัฒน์พงศ์ บรรณาธิการข่าวสถานีโทรทัศน์ คุณอังศุมาลิน บุรุษ ผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ Voice Online ผู้แทนคุณประทีป คงสิบ ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ Voice TV คุณภณิกนิชา ไกรฤกษ์ ฝ่ายกระจายเสียงต่างประเทศ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย คุณจารุพรรณ พลอยเกิด ผู้ดำเนินรายการ “เล่าสู่กันฟัง” สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และคุณกาญจนา ไชยสถิตวานิช หัวหน้ากลุ่มงานผลิตรายการ ส่วนผลิตรายการ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ เพื่อสวัสดีปีใหม่ แสดงความขอบคุณที่ให้การสนับสนุนศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ ในการประชาสัมพันธ์ข่าวของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X