ข่าว

Prof. Lily Kong, Provost, Singapore Management University ประเทศสิงคโปร์ เยือนจุฬาฯ

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี ให้การต้อนรับ Prof. Lily Kong, Provost, Singapore Management University ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมาเยือนจุฬาฯ เพื่อหารือเกี่ยวกับการขยายกิจกรรมความร่วมมือ เมื่อวันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ ชั้น 18 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10)

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

X