ข่าว

Prof. Lily Kong, Provost, Singapore Management University ประเทศสิงคโปร์ เยือนจุฬาฯ

Prof. Lily Kong, Provost, Singapore Management University ประเทศสิงคโปร์ เยือนจุฬาฯ

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี ให้การต้อนรับ Prof. Lily Kong, Provost, Singapore Management University ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมาเยือนจุฬาฯ เพื่อหารือเกี่ยวกับการขยายกิจกรรมความร่วมมือ เมื่อวันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ ชั้น 18 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10)

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X