ข่าว

การอบรม ความรู้ด้านกองทุนเงินทดแทน และสิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทน

การอบรม ความรู้ด้านกองทุนเงินทดแทน และสิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทน

ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จุฬาฯ จัดการอบรมเรื่อง ความรู้ด้านกองทุนเงินทดแทน และสิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทน วิทยากรโดย คุณกิตชฎา ศรีสุวรรณ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานประกันสังคม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและพนักงานมหาวิทยาลัยได้รับทราบ และมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เมื่อวันพุธที่ 30 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารมหิตลาธิเบศร

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X