ข่าว

การอบรม ความรู้ด้านกองทุนเงินทดแทน และสิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทน

ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จุฬาฯ จัดการอบรมเรื่อง ความรู้ด้านกองทุนเงินทดแทน และสิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทน วิทยากรโดย คุณกิตชฎา ศรีสุวรรณ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานประกันสังคม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและพนักงานมหาวิทยาลัยได้รับทราบ และมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เมื่อวันพุธที่ 30 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารมหิตลาธิเบศร

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

X