ข่าว

การอบรม ความรู้ด้านกองทุนเงินทดแทน และสิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทน

ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จุฬาฯ จัดการอบรมเรื่อง ความรู้ด้านกองทุนเงินทดแทน และสิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทน วิทยากรโดย คุณกิตชฎา ศรีสุวรรณ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานประกันสังคม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและพนักงานมหาวิทยาลัยได้รับทราบ และมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เมื่อวันพุธที่ 30 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารมหิตลาธิเบศร

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

X