ข่าว

พิธีมอบทุนการศึกษา บริษัทซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ไทยแลนด์ จำกัด

สำนักบริหารกิจการนิสิต จุฬาฯ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา บริษัทซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ไทยแลนด์ จำกัด ให้แก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 กล่าวต้อนรับและขอบคุณ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ รองอธิการบดี ประธานมอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตผู้รับทุน โดย Mr. So Matsuoka, Executive Vice President เมื่อวันพุธที่ 30 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารจามจุรี 4

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

X